HFD:2017:53

Avfall – Avfallsinnehavare – Ordnande av avfallshantering – Konkurs – Konkursboets ansvar – Förvaltningstvång

Årsboksnummer: HFD:2017:53
Givet: 3.4.2017
Liggarnummer: 1545
Diarienummer: 3328/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:53

Ett bolags verksamhet hade upphört genom konkurs och från verksamheten hade det blivit kvar avfallskemikalier och annat som farligt klassificerat avfall på det område där anläggningen fanns. Enligt avfallslagen var bolagets konkursbo i egenskap av avfallsinnehavare ansvarig för att avfallskemikalierna och annat som farligt klassificerat avfall lämnades till en vederbörlig behandlingsanläggning. Det var inte frågan om att få betalning för en fordran avseende kostnaderna för avtalshanteringen, och bestämmelsen i 16 kap. 2 § 1 mom. i konkurslagen hade således inte betydelse när det gällde konkursboets ansvar för avfallshanteringen. I ärendet, som var ett förvaltningstvångsärende, var det frågan om en avfallsinnehavares offentligrättsliga ansvar för att avhjälpa en skadlig eller farlig situation. Av denna anledning saknade även den omständigheten att avfallet eventuellt inte hade något särskilt förmögenhetsvärde betydelse som besvärsgrund.

Avfallslagen 6 § 1 mom. 5 punkten, 13 § 1 och 2 mom., 20 §, 28 § 1 mom., 30 § 1 mom. och 126 §

Se Linna, Tuula, Konkurssipesän vastuu ympäristövahingosta, artikel i tidskriften Lakimies 3–4/2016 s. 373–403

Se även HFD 2003:51 och HFD 28.4.2005 liggarnr 1006 (kort referat)

 
Publicerad 3.4.2017