HFD:2017:54

Barnskydd – Begränsning av ett barns kontakter – Barnet närstående person – Annan än barnet närstående person

Årsboksnummer: HFD:2017:54
Givet: 3.4.2017
Liggarnummer: 1550
Diarienummer: 864/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:54

Enhetschefen vid en barnskyddsanstalt hade fattat beslut om att begränsa kontakten mellan ett barn som placerats i vård utom hemmet på anstalten och A, som presenterat sig som barnets stödperson. I sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen hävdade A att beslut om att begränsa barnets kontakt med A inte kunde fattas med stöd av 62 § 2 mom. i barnskyddslagen, eftersom A inte var barnets förälder eller annars en barnet närstående person.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den rätt till nära mänskliga relationer som enligt 54 § 1 mom. i barnskyddslagen ska tryggas för barn som vårdas utom hemmet inte begränsar sig enbart till de mänskliga relationer som barnet haft innan det placerades i vård utom hemmet, utan den innebär också rätt att under tiden i denna vård knyta nya mänskliga relationer. I en situation där ett barn som fyllt 12 år kan anses önska kontakt med en person som i princip inte kan betraktas som en barnet närstående person, ska barnets bästa anses förutsätta att ett överklagbart beslut fattas om saken. Detsamma gäller situationer där det är tolkning underkastat om den person som önskar kontakt med barnet har ställning av närstående person, så att personen i fråga om han eller hon så önskar kan föra saken till avgörande av domstol. Behovet att begränsa kontakten ska bedömas genom tillämpning av barnskyddslagens bestämmelser om begränsning av kontakter. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att under de förhållanden som rådde i saken hade det varit möjligt att begränsa barnets kontakter med A genom ett beslut som fattats enligt bestämmelserna i 62 och 63 § i barnskyddslagen. Högsta förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

Finlands grundlag 10 § 1 mom. och 21 §

Barnskyddslagen 45 § 1 och 2 mom., 54 § 1 mom. och första meningen i 2 mom., 62 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten samt 63 § 1 och 2 mom.

 
Publicerad 3.4.2017