HFD:2017:57

Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Självständig sammanslutning – Medlemmar i sammanslutning – Koncern – Moderbolag – Dotterbolag

Årsboksnummer: HFD:2017:57
Givet: 10.4.2017
Liggarnummer: 1674
Diarienummer: 1462/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:57

A Ab, som var moderbolag till bolag som bedrev försäljning av i huvudsak mervärdeskattefria hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster, hade för avsikt att till A Ab koncentrera olika tjänster som hörde till koncernförvaltningen. A Ab hade för avsikt att för dessa tjänster debitera sina dotterbolag på vad det kostade att utföra tjänsterna, utan någon vinstmarginal. Frågan i målet gällde om de tjänster som A Ab utförde för sina dotterbolag skulle befrias från mervärdesskatt med stöd av 60 a § i mervärdesskattelagen och artikel 132.1 f i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till bland annat unionens domstols dom i målet C-407/07, Toetsing, att A Ab:s dotterbolag inte självständigt hade kommit fram till att de ville verka genom en bolagsstruktur som skulle ta hand om funktioner som syftade till att de skulle kunna utföra sina tjänster. Eftersom A Ab:s dotterbolag var bolag där A Ab hade bestämmanderätten, skulle dotterbolagen inte heller betraktas som sådana medlemmar i en sammanslutning som avses i ovan nämnda bestämmelser i mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet. Följaktligen var de belopp som A Ab debiterade koncernbolagen för tjänsterna inte skattefria med stöd av 60 a § i mervärdesskattelagen.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 8.4.2016 – 31.12.2017

Mervärdesskattelagen 60 a §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 132.1 f

Unionens domstols domar i målen C-407/07, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing och C-8/01, Assurandør-Societetet, som företräder Taksatorringen

 
Publicerad 10.4.2017