HFD:2017:60

Beskattning av personlig inkomst – Personalförmån – Företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar – Gruppsjukkostnadsförsäkring – Mera täckande försäkring för ledningsgruppen – Värdet av en beskattningsbar förmån

Årsboksnummer: HFD:2017:60
Givet: 19.4.2017
Liggarnummer: 1768
Diarienummer: 3753/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:60

B Ab hade tidigare som komplement till den lagstadgade företagshälsovården tecknat en X-gruppsjukkostnadsförsäkring för hela bolagets personal, 400 personer. Försäkringen täckte kostnaderna för vård av sjukdomar och olycksfall i vissa vårdgivares verksamhetsenheter. Försäkringen täckte inte kostnader för medicin eller fysioterapi och kunde tas i anspråk endast efter remiss från företagshälsovården. B Ab hade planerat att för sin ledningsgrupp, sju personer, teckna en Y-gruppsjukkostnadsförsäkring, som var mera omfattande än X-gruppsjukkostnadsförsäkringen. Y-gruppsjukkostnadsförsäkringen täckte förutom kostnader för sjukdomar och olycksfall även läkemedelskostnader samt kostnader för fysioterapi, psykoterapi och andra terapier. Den försäkrade kunde utan remiss från företagshälsovården söka sig till sådan specialläkarvård som närmare bestämdes i försäkringen.

A, som var medlem av B Ab:s ledningsgrupp, hade begärt förhandsavgörande av centralskattenämnden om huruvida Y-gruppsjukkostnadsförsäkringen skulle komma att betraktas som en skattepliktig förmån för honom och vilket beloppet av denna förmån skulle komma att vara. Centralskattenämnden hade ansett den försäkringspremie som B Ab skulle komma att för A:s räkning betala för Y-gruppsjukkostnads¬försäkringen i sin helhet var skattepliktig inkomst för A.

I högsta förvaltningsdomstolen var det endast frågan om beloppet av den skattepliktiga förmån som A fått genom Y-gruppsjukkostnadsförsäkringen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att med stöd av den mera omfattande försäkring som planerades skulle A fortfarande få samma förmåner som B Ab:s hela övriga personal och dessutom de övriga förmåner som ingick i Y-gruppsjukkostnadsförsäkringen. Följaktligen skulle som skattepliktig inkomst för A inte betraktas den del av den till A hänförliga försäkringspremien för Y-gruppsjukkostnadsförsäkringen som motsvarar beloppet av den försäkringspremie som skulle gälla A om B Ab för A skulle ordna samma sedvanliga och skäliga företagshälsovård som bolaget ordnat för sin övriga personal. Skattepliktig förvärvsinkomst för A var följaktligen endast den del av den till A hänförliga försäkringspremien för gruppsjukkostnadsförsäkringen som översteg beloppet av den till A hänförliga försäkringspremien för ett försäkringsskydd av sedvanlig och skälig nivå. Förhandsavgörande för skatteåren 2016 och 2017.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 61 § 2 mom. och 69 § 1 mom. 1 punkten

Lagen om förskottsuppbörd 13 § 3 mom.

 
Publicerad 19.4.2017