HFD:2017:61

Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Giltigt resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd – Skydd för familjeliv – Obetalda underhållsbidrag

Årsboksnummer: HFD:2017:61
Givet: 20.4.2017
Liggarnummer: 1784
Diarienummer: 2190/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:61

Polisinrättningen hade avslagit den amerikanske medborgaren A:s ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband på den grund att A saknade giltigt resedokument och det i ärendet inte hade anförts någon grund för att avvika från kravet på resedokument. A kunde inte förnya sitt resedokument eftersom Förenta staterna inte förnyade hans resedokument på grund av obetalda underhållsbidrag.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det är möjligt att avvika från kravet på giltigt resedokument enligt 35 § i utlänningslagen även i andra än i stadgandet nämnda situationer. Det är under vissa förutsättningar möjligt att avvika från kravet på resedokument bland annat på grund av vägande skäl som hänför sig till skyddet för familjeliv.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A som make till en finsk medborgare i enlighet med 50 § i utlänningslagen hade rätt till uppehållstillstånd. A kunde inte utnyttja denna rättighet eftersom han saknade ett giltigt resedokument. A hade tidigare beviljats uppehållstillstånd och hans föråldrade resedokument fanns bevarat. A:s identitet var således klar. Kravet på giltigt resedokument enligt 35 § i utlänningslagen gäller förutom klarläggande av identiteten, även säkerställandet av personens nationalitet och därmed jämförbara statliga ställning. Nationaliteten är ett grundläggande rättsligt förhållande mellan staten och individen, som påverkar möjligheten att röra sig på andra staters områden. Genom att bevilja ett pass eller annat resedokument visar staten att personen är medborgare i staten och utomlands står under dess diplomatiska skydd, och att det inte enligt statens lagstiftning finns hinder för personen att röra sig utomlands.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A kunde förutsättas uppfylla kravet på ett giltigt resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd. Argumenten gällande skyddet av familjeliv var inte så vägande i hans fall att man på grund av dem kunde avvika från kravet på ett giltigt resedokument. Polisinrättningen hade kunnat avslå ansökan om fortsatt uppehållstillstånd.

Finlands grundlag 10 §

Europeiska människorättskonventionen art. 8

Utlänningslagen 5 §m 13 § 1 mom., 35 §, 37 § 1 mom., 54 § 1 mom., 55 § 1 mom., 66 a §

Se även HFD 2014:22 och HFD 2015:107

 
Publicerad 20.4.2017