HFD:2017:65

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Beskattning av aktieinkomster från så kallat tredjeland – EU-rätt – Fri rörlighet för kapital – Stand-still-klausul

Årsboksnummer: HFD:2017:65
Givet: 27.4.2017
Liggarnummer: 1937
Diarienummer: 2992/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:65

A fick dividendinkomst av sina utanför EU- och EES-området belägna dotterbolag, som hade sitt säte i länder med vilka Finland inte hade något gällande avtal om undvikande av dubbelbeskattning. Den dividendinkomst som A Ab fick av sina utländska dotterbolag var enligt 6 a § 3 mom. i lagen om beskattning av näringsverksamhet skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Även om denna slutsats beträffande skyldigheten att betala skatt för inkomsten till sin natur var en begränsning av fri rörlighet för kapital, stod slutsatsen inte i strid med bestämmelserna i artikel 63 i FEUF, eftersom det var möjligt att anse att begränsningen trots tekniska ändringar i lagstiftningen hade varit i kraft redan år 31.12.1993, på det sätt som avses i artikel 63 i FEUF. Förhandsavgörande för skatteåren 2015 och 2016.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 5 § 3 punkten och 6 a § 1, 2 och 3 mom.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artiklarna 63 och 64

 
Publicerad 27.4.2017