HFD:2017:76

Miljöskydd – Miljötillstånd – Miljötillstånd som gäller tills vidare – Justering av tillståndsvillkor – Väsentlig ändring av verksamheten – Ändring av miljötillstånd till att gälla viss tid – Partiellt avslag av ansökan – Gruvdrift

Årsboksnummer: HFD:2017:76
Givet: 9.5.2017
Liggarnummer: 2158
Diarienummer: 1695/1/16 och 1731/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:76

Ett bolag hade ansökt om justering av tillståndsvillkoren i det miljö- och vattenhushållningstillstånd som beviljats för gruvan i Talvivaara samt med en separat ansökan även ansökt om miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten. Regionförvaltningsverket i Norra Finland hade behandlat ärendena gemensamt och avgjort saken som ett ärende gällande väsentlig ändring av verksamheten. Även informationen om ansökningarna hade varit gemensam för dem båda. Regionförvaltningsverket hade genom sitt beslut bland annat beviljat bolaget ett miljötillstånd, som enligt beslutet skulle vara i kraft tills vidare och avse väsentlig ändring av hela verksamheten i gruvan, samt avslagit bolagets ansökan till den del som den gällde verksamheten i Kolmisoppi dagbrott. Vasa förvaltningsdomstol hade till nämnda delar fastställt regionförvaltningsverkets beslut, dock så att miljötillståndet ändrades till ett tillstånd för viss tid.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg utgångspunkten vara att en tillståndsmyndighet ska pröva ett ärende i den omfattning som det har anhängiggjorts. Skulle det vid prövningen av ansökan dock framgå att ärendet måste prövas i vidare omfattning för att det ska vara möjligt att avgöra ärendet så att verksamheten därefter kommer att vila på lagenliga grunder, ska myndigheten inom ramen för sin behörighet meddela ett avgörande som avser hela denna helhet.

Regionförvaltningsverket hade inom ramen för sin behörighet haft skyldighet att pröva ansökan så att avgörandet svarade mot den faktiska situationen i verksamheten och tillståndssökandens målsättning att fortsätta verksamheten så långt som möjligt med det innehåll som avsågs i ansökan. Vid prövningen av en ansökan om justering av tillståndsvillkoren skulle regionförvaltningsverket förvissa sig om att förutsättningarna för att bevilja tillståndet fortfarande förelåg i verksamheten, trots att förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte prövas på nytt i en tillståndsprövning som avser en redan existerande verksamhet. Enligt utredningen i ärendet innebar det inbördes sambandet mellan de förändringar och avvikelser som skett i verksamheten samt den helhet som dessa utgjorde att endast en del av tillståndsvillkoren skulle ha kunnat justerats omedelbart genom ändring av innehållet i villkoren eller genom nya villkor. Eftersom verksamheten hade förorsakat utsläpp som inte funnits med i den ursprungliga tillståndsansökan och det hade inträffat flera förändringar i verksamheten, av vilka en del hade varit planlagda och en del skett i ett tvångsläge som uppstått till följd av olyckshändelser, hade det kunnat anses att ansökan i verkligheten gällde en sådan väsentlig ändring av verksamheten som avses i 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen.

En ändring av ett tillstånd till tillstånd för viss tid skulle betraktas som exceptionellt i en situation där verksamhetsidkarens ansökan hade utgått från justering av tillståndsvillkoren, trots att tillståndsmyndigheten haft grunder att anse att ansökan i vidare omfattning avsåg en väsentlig ändring av verksamheten. En ändring av tillståndet till ett tillstånd för viss tid kunde anses möjligt åtminstone om man därigenom kunde förvissa sig om att förutsättningarna för att bevilja tillståndet förelåg. I saken skulle dessutom beaktas att förvaltningsdomstolen samtidigt haft att behandla ett tillståndsärende som gällde en väsentlig ändring av verksamheten i Talvivaaragruvan i fråga om avledningen av avloppsvatten och att ett sådant tillstånd enligt förvaltningsdomstolens beslut hade kunnat beviljas endast som tillstånd för viss tid. Under dessa förhållanden hade det tills vidare gällande tillståndet kunnat ändras till ett tillstånd för viss tid.

På motsvarande sätt skulle det anses exceptionellt att en ansökan som stämde överens med det tidigare tillståndet och avsåg en del av verksamheten avslogs. I en situation som den ovan beskrivna var det dock möjligt att avslå ansökan åtminstone i det fallet att man därigenom kunde förvissa sig om att förutsättningarna för att bevilja tillståndet förelåg. Verksamheten i Kolmisoppi dagbrott hade inte ännu inletts och enligt den utredning som man fått var tillståndet i de mottagande vattendragen sådant att dessa inte nu skulle klara av någon ökad belastning. I detta läge hade det varit möjligt att med hänvisning till ändrade förhållanden avslå ansökan till den del som den gällde verksamheten i Kolmisoppi.

Miljöskyddslagen (86/2000) 28 § 3 mom., 42 § 1 mom., 43 § 3 mom., 52 § 1 mom. och 55 § 2 mom.

 
Publicerad 9.5.2017