HFD:2017:87

Vattenhushållningsärende – Kraftverk – Tillståndsprövning – Intressejämförelse – Inverkan på vattendrag – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Förvaltningsplan – Vattenförekomst – Älv – Miljömål – Kraftigt modifierad vattenförekomst – God ekonomisk potential – Kvalitetsfaktor för ekologisk status – Fiskerihushållning – Vandringshinder

Årsboksnummer: HFD:2017:87
Givet: 22.5.2017
Liggarnummer: 2367
Diarienummer: 936/1/15, 952/1/15, 953/1/15, 956/1/15, 963/1/15, 971/1/15, 979/1/15, 981/1/15, 1002/1/15, 1007/1/15, 1008/1/15, 1009/1/15, 1010/1/15, 1011/1/15, 1014/1/15, 1015/1/15, 1026/1/15, 1027/1/15, 1028/1/15, 1029/1/15, 1030/1/15, 1031/1/15, 1032/1/15, 1033/1/15 och 1034/1/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:87

Regionförvaltningsverket hade med stöd av den tidigare gällande vattenlagen beviljat tillstånd för ett kraftverk. När beslutet fattades var den gällande förvaltningsplanen för Kemi älvs vattenförvaltningsområde den som fastställts för åren 2010–2015. Efter att besvär över tillståndsbeslutet hade anförts hos högsta förvaltningsdomstolen hade den nya vattenförvaltningsplanen för åren 2016–2021 trätt i kraft. Vid prövningen av förutsättningarna att tillåta att kraftverksprojektet realiserades skulle innehållet i den nya förvaltningsplanen beaktas, eftersom projektets verkningar skulle komma att yttra sig under den nya planperioden. Projektets verkningsområde var beläget i den vattenförekomst som utgörs av Kemi älvs mellersta lopp. Denna vattenförekomst hade i båda förvaltningsplanerna betecknats som ett kraftigt modifierat älvsystem, vars rådande ekologiska status var "god ekologisk potential" och rådande kemiska status vara "god".

Med anledning av de besvär som anförts i ärendet hade högsta förvaltningsdomstolen att avgöra bland annat vilken betydelse uppgifterna i vattenförvaltningsplanen hade när nyttan, skadorna och nackdelarna av projektet skulle bedömas för den i vattenlagen föreskrivna intressejämförelsen. Vid denna bedömning skulle särskilt avseende fästas vid det förhandsavgörande som efter regionförvaltningsverkets och förvaltningsdomstolens beslut hade meddelats av unionens domstol beträffande tolkningen av artikel 4.1. i ramdirektivet för vatten (domen 1.7.2016 i målet C-461/14, Weser). Med hänsyn till förhandsavgörandet hade högsta förvaltningsdomstolen att avgöra om realiseringen av kraftverksprojektet äventyrade den goda ekologiska potentialen i den ifrågavarande vattenförekomsten eller medförde försämring av statusen hos minst en av de i bilaga V till direktivet nämnda kvalitetsfaktorer som används för klassificering av älvsystemets ekologiska status.

I besvären hade man lyft fram det planerade kraftverkets verkningar för fiskerihushållningen i Kemi älv. Älven är i stor utsträckning uppdämd och reglerad för utvinning av vattenkraft. Statusen för vattenförekomsten i älvens nedre lopp påverkas i betydande utsträckning av de där förekommande vandringshindren för fisk. Om dessa vandringshinder i älvens nedre lopp i framtiden avlägsnas genom fungerande fiskvägar eller på annat sätt, kan en god ekologisk potential i vattenförekomsten i älvens mellersta lopp förutsätta anläggning av fiskvägar och ökning av det vattenflöde som avleds förbi kraftverken. När högsta förvaltningsdomstolen i den nu föreliggande situationen vägde in regionförvaltningsverkets tillståndsvillkor om avledning av vattenflödet och föreskriften om anläggning av ett naturliknande omlöp samt förvaltningsdomstolens ändringar av tillståndsvillkoren, särskilt den av förvaltningsdomstolen tillagda föreskriften om skyldighet att vid planeringen av kraftverkskonstruktionerna beakta att det kan bli nödvändigt att anlägga fiskvägar, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte hade framgått att anläggningen av kraftverket skulle komma att äventyra en god ekologisk potential eller god kemisk status i den kraftigt modifierade vattenförekomsten i Kemi älvs mellersta lopp. Det fanns inte heller grunder att anse att projektet skulle komma att försämra statusen hos kvalitetsfaktorerna för älvsystemets ekologiska status på ett sådant sätt att bestämmelserna i vattenvårdlagstiftningen tolkade i överensstämmelse med unionsrätten skulle leda till att tillståndsansökan av nämnda orsaker skulle avslås, när intressena jämfördes på det sätt som föreskrivs i vattenlagen. Projektets skadliga verkningar för vattnens status skulle dock i övrigt beaktas vid intressejämförelsen, bland annat med hänsyn till de i förvaltningsplanen presenterade miljömålen för det mellersta loppet av Kemi älv och statusen hos de kvalitetsfaktorer som anger vattendragets ekologiska status.

Vattenlagen (264/1961) 2 kap. 11 a § och 6 § 2 mom.

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 21 § 1 mom. 2 punkten och 22 §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten)

Se unionens domstols dom i målet C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland mot Tyska staten

Se även HFD 2013:173

 
Publicerad 22.5.2017