HFD:2017:86

Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Universitet – Idrottstjänster – Direktivs omedelbara rättsverkan

Årsboksnummer: HFD:2017:86
Givet: 19.5.2017
Liggarnummer: 2396
Diarienummer: 2756/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:86

Ett universitet tillhandahöll idrottstjänster under självkostnadspris för bland annat sina studerande. Överlåtelserna av idrottstjänster riktade sig till en stor skara personer och de tillhandahållna tjänsterna konkurrerade med motsvarande allmänt tillgängliga tjänster på marknaden. Med hänsyn till tolkningsverkan av artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet ansågs universitetet bedriva rörelse omfattande överlåtelse av idrottstjänster. Det saknade betydelse i saken att kostnaderna för verksamheten till stor del täcktes med statligt stöd och att statsmakten eventuellt förutsatte att idrottsverksamhet skulle ordnas vid högskolan.

Enligt en bestämmelse i mervärdesskattedirektivet ska från skatteplikt undantas vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning, men denna bestämmelse ansågs inte ha direkt rättsverkan. Universitetet skulle betala mervärdesskatt för överlåtelsen av idrottstjänsterna. Förhandsavgörande.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2006/112/EG) artikel 9.1 och artikel 132.1 led m

Unionens domstols domar i målen C-412/03, Hotel Scandic Gåsabäck, C-520/14, Borsele, C-263/15, Lajvér, och C-592/15, British Film Institute

 
Publicerad 19.5.2017