HFD:2017:94

Offentlig upphandling – Ändringssökande som uteslutits ur anbudsförfarandet – Ärende som gäller gottgörelse – Ställningstagande till besvärsgrunder

Årsboksnummer: HFD:2017:94
Givet: 2.6.2017
Liggarnummer: 2600
Diarienummer: 4034/3/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:94

En upphandlande enhet hade konkurrensutsatt sin upphandling av arkivbeständiga arkivboxar för 2014.

Marknadsdomstolen hade 19.11.2014 avslagit de besvär som bolaget A hade anfört med anledning av upphandlingsförfarandet. Enligt marknadsdomstolens beslut hade den upphandlande enheten inte förfarit i strid med rättsreglerna för offentlig upphandling genom att ur upphandlingsförfarandet utesluta bolaget A med hänvisning till bolagets obetalda skatteskulder. Marknadsdomstolen hade vidare ansett att den upphandlande enheten inte hade förfarit felaktigt heller till den del som enheten inte ur upphandlingsförfarandet hade uteslutit den produkt som bolaget B, som tilldelats upphandlingen, hade tillhandahållit och som bolaget A hade yrkat att skulle uteslutas ur upphandlingsförfarandet på den grunden att produkten inte hade motsvarat anbudsförfrågan.

Med anledning av bolaget A:s besvär ansåg högsta förvaltningsdomstolen i likhet med marknadsdomstolen att den upphandlande enheten inte hade förfarit i strid med rättsreglerna om offentlig upphandling eller i strid med vad som förutsatts i anbudsförfrågan när den hade uteslutit bolaget A ur anbudsförfarandet med anledning av att bolaget hade haft obetalda skatteskulder.

Sedan den period för vilken upphandlingen skett hade gått ut kunde det beträffande påföljderna i högsta förvaltningsdomstolen endast bli frågan om att bedöma förutsättningarna för att bestämma skyldighet att betala gottgörelse. När det anbud som före jämförelsen av anbuden i enlighet med rättsreglerna om offentlig upphandling hade uteslutits ur anbudsförfarandet inte hade kunnat väljas, hade ändringssökanden således inte haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet om förfarandet hade varit felfritt, något som är ett villkor för att gottgörelse ska kunna bestämmas att betalas. Under dessa förhållanden var det således inte behövligt att högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till om upphandlingsförfarandet hade varit felaktigt på de av ändringssökanden i marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen framförda grunder vilka hänförde sig frågan om B:s anbud hade motsvarat anbudsförfrågan.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007, jämte senare ändringar) 94 § 1 mom. och 95 § 1 mom.

 
Publicerad 2.6.2017