HFD:2017:97

Patent – Framställning enligt 71 a § i patentlagen – EP-patent – EPO:s praxis – Nationellt ikraftträdande – Frist– Översättning – Försutten fatalietid – Omsorgsfullhet – Förtroende för samarbetspartner – Övervakningssystem

Årsboksnummer: HFD:2017:97
Givet: 8.6.2017
Liggarnummer: 2748
Diarienummer: 1223/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:97

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hade avslagit ändringssökandenas framställning enligt 71 a § i patentlagen om att deras EP-patent skulle anses ha satts i kraft nationellt inom föreskriven tid. Enligt beslutet hade det inte styrkts att ändringssökandena skulle ha förfarit så omsorgsfullt som omständigheterna krävde för att iaktta fristen. Underlåtenheten hade berott på att den översättningsbyrå som fått i uppdrag att ombesörja det nationella ikraftträdandet inte hade utfört sitt uppdrag så som överenskommits.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i likhet med marknadsdomstolen att EPO:s beslutspraxis beträffande tillämpningen av artikel 122 i den europeiska patentkonventionen skulle beaktas vid bedömningen i ärendet. Ändringssökandena kunde likväl inte heller i ljuset av denna praxis anses ha förfarit så omsorgsfullt som omständigheterna krävde. Underlåtenheten kunde inte anses utgöra ett överraskande fel inom ramen för ett i övrigt välfungerande system då översättningsbyrån inte hade något eget system för övervakning av frister och då ändringssökandena inte heller övervakade att översättningsbyrån i egenskap av ny samarbetspartner skötte sitt uppdrag som överenskommet. Med tanke på att underlåtenhet att sköta ett nationellt ikraftträdande har allvarliga följder skulle ett så omsorgsfullt förfarande som avses i 71 a § i patentlagen ha förutsatt att man hade använt sig av ett högklassigt och tillförlitligt uppföljnings- och övervakningssystem.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte slutet i marknadsdomstolens beslut, med vilket besvären över PRS beslut hade avslagits.

Patentlagen 71 a § och 71 g‒71 i §

RP 161/1995 rd

 
Publicerad 8.6.2017