HFD:2017:105

Utlänningsärende – Lagen om främjande av integration – Ersättning för kostnader för inresa i landet – Familjemedlem – Motiveringarna i regeringens proposition

Årsboksnummer: HFD:2017:105
Givet: 22.6.2017
Liggarnummer: 2987
Diarienummer: 919/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:105

Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan om ersättning för kostnaderna för inresa i landet. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär över beslutet. Förvaltningsdomstolen hade i sitt beslut hänvisat till att det ur motiveringarna för 86 § 2 mom. i regeringens proposition (RP 185/2010 rd) framgick att ersättning för inresa betalades åt familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd endast i de fall då familjebandet hade funnits redan innan personen som beviljats internationellt skydd hade anlänt till Finland. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären eftersom A och B hade ingått äktenskap först fyra efter att B hade flyttat till Finland.

I lagen om främjande av integration ingår ingen definition av familjemedlem till en person som beviljats internationellt skydd. Enligt 2 § 1 mom. tillämpas lagen på den som har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland enligt utlänningslagen (301/2004). Enligt 37 § i utlänningslagen anses som familjemedlem maken till en i Finland bosatt person. I nämnda paragraf förutsätts inte att familjebandet till anknytningspersonen skulle ha funnits redan innan ankomsten till Finland. En sådan förutsättning har i vissa fall stadgats skilt. Till exempel enligt 2 § 3 mom. i lagen om främjande av integration tillämpas bestämmelserna i 5 kap. och 6 kap. 45–49 § i lagen på en familjemedlem eller någon annan anhörig till den som avses i 2 mom., om familjebandet har funnits redan innan den som avses i 2 mom. kom till Finland. På motsvarande sätt stadgas i 114 § i utlänningslagen att en familjemedlem till en anknytningsperson som beviljats asyl är befriad från försörjningsförutsättningen bland annat förutsatt att familjen har bildats innan anknytningspersonen anlände till Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvaltningsdomstolen inte på det sätt som framgick av det överklagade beslutet hade kunnat motivera beslutet endast med hänvisning till motiveringarna i regeringens proposition. Det framgick inte ur 86 § 2 mom. i lagen om främjande av integration att kostnaderna för inresa i landet skulle ersättas åt familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd endast då familjebandet funnits redan innan personen som beviljats internationellt skydd hade anlänt till Finland. Ett sådant krav ingick inte heller i annan lagstiftning. Endast genom en hänvisning till motiveringarna i regeringens proposition var det inte möjligt att komma till en slutsats som stod i strid med gällande lagstiftning.

Ersättning för kostnader för inresa åt familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd förutsatte med andra ord inte att familjebandet funnits innan personen som beviljats internationellt skydd hade anlänt till Finland. Därför skulle A, som var gift med den i Finland bosatta B som hade beviljats internationellt skydd, anses vara en i 86 § 2 mom. i lagen om främjande av integration avsedd familjemedlem vars kostnader för inresa i landet under vissa förutsättningar kunde ersättas i enlighet med stadgandet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ändå att det inte hade framförts sådana särskilt vägande skäl som lett till att det var oskäligt i enlighet med 86 § 2 mom. att kostnaderna för inresa inte ersattes. Besvären avslogs.

Lagen om främjande av integration 2 § och 86 §

 
Publicerad 22.6.2017