HFD:2017:111

Mervärdesskatt – Begäran till unionens domstol on förhandsavgörande – Begreppen försäljning av vara och tjänst – Försäljning av rivningsarbete som tjänst – Återvinning av rivningsavfall – Köp av rivningsobjekt – Försäljning av rivningstjänst

Årsboksnummer: HFD:2017:111
Givet: 30.6.2017
Liggarnummer: 3074
Diarienummer: 424/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:111

I ett mål som gällde mervärdesbeskattning hade högsta förvaltningsdomstolen att avgöra hur leden a och c i artikel 2.1 samt artikel 14.1 och artikel 24.1 i direktivet 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt skulle tolkas i fråga om A Ab:s rörelse. A Ab utförde rivningsentreprenad för industrin.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade uppskjuta handläggningen av målet och till unionens domstol framföra följande begäran om ett förhandsavgörande enligt FEUF 267:

1. Ska led c i artikel 2.1 i direktivet 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt när det läses tillsammans med artikel 24.1 i samma direktiv, tolkas så att ett rivningsarbete som på entreprenad utförs av ett bolag som har sådan verksamhet som sin rörelse ska betraktas som en enda affärstransaktion, om enligt villkoren i avtalet mellan bolaget och beställaren bolaget har skyldighet att transportera bort rivningsavfallet och bolaget kan sälja i rivningsavfallet eventuellt ingående metallskrot vidare till företag som köper skrot för återvinning?

Eller ska ett sådant avtal om rivningsarbete som det ovan nämnda med hänsyn till bestämmelsen i led a i artikel 2.1 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG, när det läses tillsammans med bestämmelsen i artikel 14.1 i direktivet, tolkas så att avtalet omfattar två affärstransaktioner, det vill säga å ena sidan bolagets försäljning till beställaren av en tjänst innefattande rivningsarbete och å andra sidan bolagets inköp från beställaren av metallskrot, som bolaget sedan kan sälja vidare?

Har det betydelse för saken att bolaget vid prissättningen av rivningsarbetet som en prissänkande faktor beaktar att bolaget har möjlighet att få intäkter också genom att återvinna rivningsavfallet?

Har det betydelse för saken att i avtalet om rivningsarbetet inte har avtalats något om det återvinningsbara rivningsavfallets mängd eller värde och att det inte heller har avtalats att beställaren av rivningsarbetet senare ska informeras om detta, och har det betydelse att man får klarhet i rivningsavfallets mängd och värde först när bolaget som utfört rivningsarbetet säljer det vidare?

2. Ska led a i artikel 2.1. i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG, när det läses tillsammans med artikel 14.1 i direktivet, tolkas så att det är frågan om en enda avtalstransaktion, som innefattar försäljning av rivningsobjektet som en vara från ägaren av objektet till ett bolag som på entreprenad utför rivningsarbete som sin rörelse, om bolaget ingår ett avtal med ägaren om att köpa rivningsobjektet, riva det och föra bort rivningsavfallet inom en i avtalet överenskommen tid och vid hot om avtalsvite?

Eller ska ett sådant avtal som det ovan nämnda med hänsyn till bestämmelsen i led c i artikel 2.1 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG, när det läses tillsammans med bestämmelsen i artikel 24.1 i direktivet, tolkas så att avtalet omfattar två affärstransaktioner, det vill säga försäljning av en vara som ägaren av rivningsobjektet säljer till det bolag som utför rivningsarbetet och å andra sidan en rivningstjänst som samma bolag utför åt säljaren av varan?

Har det betydelse för saken att bolaget vid prissättningen av sitt köpeanbud på varan som en prisnedsättande faktor beaktar sina kostnader för rivningen av varan och transporten av den från platsen?

Har det betydelse för saken att försäljaren av varan är medveten om att de kostnader som bolaget har för rivningen av varan och transporten av den från platsen beaktas som en prisnedsättande faktor, när parterna inte avtalar något om dessa kostnader och det inte är meningen att säljaren av varan i något skede ska få veta till vilket belopp dessa kostnader beräknas uppgå eller slutligen uppgår?

Skatteförvaltningens förhandsavgörande om mervärdesbeskattning för tiden 11.6.2015–31.12.2016

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 8 c §, 8 d § samt 17 och 18 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 2.1 a och 2.1 c, samt artiklarna 14.1, 24.1 och 199

 
Publicerad 30.6.2017