HFD:2017:122

Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Avloppsvattensystem – Förutsättningar för att bevilja tillstånd – Möjlighet att ansluta sig till vatten- och avloppsnät – Olägenhet för miljön – Förhållande till miljöskyddslagstiftningen

Årsboksnummer: HFD:2017:122
Givet: 20.7.2017
Liggarnummer: 3590
Diarienummer: 650/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:122

I ett ärende som gällde åtgärdstillstånd för anläggning av ett avloppsvattensystem gällde det att avgöra om det fanns förutsättningar att bevilja åtgärdstillstånd enligt bestämmelserna i 138 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen samt bestämmelserna i 135 och 136 § i samma lag, till vilka det hänvisas i 138 § 1 mom. I dessa bestämmelser fanns ingen hänvisning till miljöskyddslagen eller med stöd av den meddelade bestämmelser eller föreskrifter. Följaktligen kunde förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet eller de krav som ställdes i förordningen inte användas som grund vid prövningen av förutsättningarna att bevilja åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. Uppgifter om hur acceptabelt avloppsvattensystemet var enligt bestämmelserna i miljöskyddslagen kunde dock användas som utredning om huruvida avloppsvattnet på byggplatsen kunde skötas på ett tillfredsställande sätt och utan olägenheter för miljön, så som det föreskrivs i 135 § 5 punkten i markanvändnings- och bygglagen.

Ansökan om åtgärdstillstånd för anläggning av ett eget avloppsvattensystem för fastigheten hade avslagits bland annat på den grunden att fastigheten kunde anslutas till ett vatten- och avloppsnät. Detta var inte en i markanvändnings- och bygglagen avsedd grund för att avslå ansökan. Till stöd för beslutet att avslå ansökan om åtgärdstillstånd hade emellertid också anförts skäl som gällde byggplatsen. Byggplatsen var belägen på ett för förorening känsligt område på ett smalt, tätt bebyggt näs. Grundvattnet från byggplatsen strömmade mot bosättning som låg nedanför byggplatsen och mot där belägna brunnar för hushållsvatten. Med hänsyn till dessa grunder, som anförts till stöd för avslaget på ansökan om åtgärdstillstånd, och utredningen om kraven i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet rådde det inte i ärendet tillräcklig säkerhet om att avloppsvattnen på byggplatsen med hjälp av det avloppsvattensystem som ansökan gällde kunde skötas utan att förorsaka miljön och grannarna sådan olägenhet som avses i 135 § 1 mom. 5 och 6 punkterna i markanvändnings- och bygglagen. Ansökan om åtgärdstillstånd skulle därför avslås.

Markanvändnings- och bygglagen 135 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 138 § 1 mom.

Se HFD 2016:118

 
Publicerad 20.7.2017