HFD:2017:124

Elmarknadslagen – Energimyndigheten – Tillsynsbeslut – Förutsebarheten i metoder som används för beräkning av skälig avkastning – Fastställningsbeslut om metoderna för tillsynen under en tillsynsperiod – Upplösning av arrangemang med hyra av elnät – Behandling i tillsynsbeslut av investeringskostnader till den del som det varit fråga om allmänna kostnader och täckningsbidrag

Årsboksnummer: HFD:2017:124
Givet: 28.7.2017
Liggarnummer: 3704
Diarienummer: 2587/3/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:124

Bolaget A, som i egenskap av nätinnehavare bedrev verksamhet i ett distributionsnät som bolaget hade hyrt av sitt moderbolag, hade gjort investeringar i distributionsnätet. Högsta förvaltningsdomstolen hade att med anledning av Energimyndighetens besvär ta ställning till hur de allmänna kostnader och det täckningsbidrag som ingick i investeringskostnaderna skulle behandlas i ett tillsynsbeslut av Energimyndigheten. Energimyndigheten hade i sitt tillsynsbeslut 24.2.2014 rättat A:s resultaträkning för tillsynsperioden så att utgiftsposter som representerade allmänna kostnader och täckningsbidrag inte hade dragits av som A:s investeringskostnader för verksamhet i nätet åren 2009–2011.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till marknadsdomstolen, som hade upphävt Energimyndighetens tillsynsbeslut, att det i målet inte fanns grunder att anse att det av förutsägbarhetskravet för metoder som används för beräkningen av skälig avkastning skulle följa att ovan nämnda tillägg för allmänna kostnader och täckningsbidrag skulle betrakta som kostnader som skulle dras av som A:s investeringskostnader för verksamhet i nätet.

I sitt tillsynsbeslut skulle Energimyndigheten bedöma om avkastningen av den verksamhet som A bedrev i hyresnätet hade överskridit eller underskridit en skälig avkastning, när denna beräknades enligt de metoder som fastställts i fastställningsbeslutet för tillsynsperioden i fråga. Vid bedömningen skulle Energimyndigheten även fästa avseende vid att i fastställelsebeslutet för tillsynsperioden hade fastställts metoder för upplösning av arrangemanget med hyra av elnät.

Tillägget för allmänna kostnader och täckningsbidraget hade inte varit sådana kostnader för den rörelse som bolaget A bedrev i elnätet att de enligt de metoder som fastställts i fastställelsebeslutet för tillsynsperioden hade kunnat dras av från bolaget A:s resultat som kostnader för investering i elnät. I sitt tillsynsbeslut hade Energiverket således inte förfarit i strid med 38 c § (1172/2004) i elmarknadslagen (386/1995).

Elmarknadslagen (386/1995) 38 a § (1172/2004) 1 mom. 1 punkten och 38 c § (1172/2004) 1 mom.

 
Publicerad 28.7.2017