HFD:2017:126

Förvaltningstvist – Återkrav av utan grund utbetald lön – Kommunal tjänsteinnehavare – Tre års frist – Lagen om preskription av skulder – Förhållandet mellan speciallag och allmän lag – Tid inom vilken ansökan i förvaltningstvistemål ska anhängiggöras

Årsboksnummer: HFD:2017:126
Givet: 9.8.2017
Liggarnummer: 3799
Diarienummer: 70/3/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:126

Stadskamreren i X stad hade 31.12.2010 fattat beslut om återkrav av den lön som utan grund betalats till tjänsteinnehavaren A för år 2007. A sökte inte ändring i beslutet. För att få ett utsökbart beslut lämnade stadsstyrelsen i X en ansökan i förvaltningstvistemål till förvaltningsdomstolen. I ansökan, som inkom till förvaltningsdomstolen 27.12.2013, yrkade stadsstyrelsen att A skulle åläggas att till staden återbetala den lön som utan grund betalats till A.

Förvaltningsdomstolen biföll ansökan och förpliktade A att till X stad återbetala den utan grund utbetalda lönen. I sitt beslut ansåg förvaltningsdomstolen att stadskamreren hade fattat sitt beslut inom den treårstid om vilken bestäms i 56 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och att preskriptionen av fordran således avbrutits, Enligt lagen om preskription av skulder hade från tidpunkten när preskriptionen avbrutits börjat löpa en ny preskriptionstid, som var lika lång som den förra.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på besvär av A förvaltningsdomstolens beslut. I lagen om kommunala tjänsteinnehavare fanns inga bestämmelser om hur preskriptionen för återkrav av en kommunal tjänsteinnehavares lön avbryts. Med stöd av vad som anförts i lagens förarbeten (RP 196/2002 rd) har bestämmelserna i lagen om kommunala tjänsteinnehavare ställning av speciallag i förhållande till bestämmelserna i lagen om preskription av skulder. Med beaktande av 56 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare borde staden för att återkräva den lön som utan grund utbetalats till A för 2007 ha anhängiggjort sin ansökan i förvaltningstvistemål hos förvaltningsdomstolen inom den i momentet nämnda treårstiden efter utbetalningen av lönen. Stadskamrerens beslut om återkrav av lönen, i vilket A inte sökt ändring genom besvär, hade inte en sådan betydelse att fristen för anhängiggörande av ansökan i förvaltningstvistemål kunde anses ha börjat löpa från beslutet eller beslutet kunde anses ha avbrutit den redan löpande, i momentet föreskrivna fristen för anhängiggörande av ansökan i förvaltningstvistemål.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Lagen om preskription av skulder 2 § 1 mom.

Jfr HFD 2009:10 och HFD 2012:121

 
Publicerad 9.8.2017