HFD:2017:132

Specialomsorger om utvecklingsstörda –Begränsning av grundläggande rättigheter – Användning av andra än i lag reglerade begränsningsåtgärder – Kameraövervakning – Kameraövervakning av rum och toalettutrymmen som är i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk – Skydd för privatliv och hemfrid – Ordning för sökande av ändring

Årsboksnummer: HFD:2017:132
Givet: 18.8.2017
Liggarnummer: 3950
Diarienummer: 4754/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:132

I lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sådan den lyder ändrad genom lag 381/2016, finns inte bestämmelser om begränsningsåtgärder som kunde anses ligga till grund för beslut om kameraövervakning av rum och toalettutrymmen som är i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk. Det är inte tillåtet att med stöd av nämnda lag fatta beslut om att övervaka sådana utrymmen med kamera. Det saknar härvid rättslig betydelse att begränsningsåtgärden, som inte är tillåten enligt bestämmelserna i lagen, eventuellt kunde ligga i den utvecklingsstörda personens intresse eller begränsa hans eller hennes grundläggande rättigheter i lägre grad än begränsningsåtgärder som är tillåtna enligt lagen.

Det beslut som ledargruppen för specialomsorger i samkommunen för specialomsorgsdistriktet hade fattat om avslutande av kameraövervakningen av ett rum och toalettutrymmen som var i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk var till sin natur ett ärende som gällde en i lagen icke-reglerad begränsningsåtgärd. I ärendet skulle dock iakttas samma ordning för sökande av ändring som när ändring söks i ett beslut om användning av begränsningsåtgärder som regleras i lagen. Handläggningen av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen förutsatte därför besvärstillstånd.

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 81 b § (381/2016) 1 och 3 mom. samt 81 d § (381/2016)

Se HFD 15.6.2017/2874

 
Publicerad 18.8.2017