HFD:2017:136

Serveringstillstånd för alkoholdrycker – Permanent återkallande av tillstånd – Personer som utövar bestämmanderätt för tillståndshavarens räkning – Skatteskulder – Skuldsanering för privatpersoner – Förändrade förhållanden

Årsboksnummer: HFD:2017:136
Givet: 25.8.2017
Liggarnummer: 4100
Diarienummer: 3327/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:136

Regionförvaltningsverket hade permanent återkallat A Ab:s serveringstillstånd för alkoholdrycker av den anledningen att de fysiska personerna B och C, som utövade bestämmanderätten i A Ab, fortlöpande och i betydande utsträckning hade underlåtit att betala sina skatter. Förvaltningsdomstolen fastställde regionsförvaltningsverkets beslut. Innan förvaltningsdomstolen hade meddelat sitt beslut hade tingsrätten bestämt att skuldsanering skulle inledas för B och C. Efter att förvaltningsdomstolen hade meddelat sitt beslut hade tingsrätten fastställt betalningsprogrammen för skuldsaneringen. Även om återkallandet av det serveringstillstånd som hade beviljats A Ab inte riktade sig till en sådan gäldenär som avses i lagen om skuldsanering för privatpersoner, ansågs återkallande av tillståndet riskera genomförandet av den skuldsanering som B och C beviljats. Med hänsyn till hur förhållandena förändrats under handläggningen av ärendet, syftet med alkohollagen och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt den omständigheten att A Ab inte hade försummat att betala skatter eller offentliga avgifter eller försummat andra skyldigheter som bolaget hade enligt alkohollagen, fanns det inte längre grunder för att återkalla A Ab:s serveringstillstånd.

Alkohollagen 21 a § 1, 2 och 4 mom. samt 22 § 1 mom.

Lagen om skuldsanering för privatpersoner 1 § 1 mom., 9 § och 13 § 1 mom. 4 punkten

Finlands grundlag 18 § 1 mom.

 
Publicerad 25.8.2017