HFD:2017:138

Utlänningsärende – Asylförfarande – Asylintervjuns protokoll – Hörande av part – Rätt att ta del av icke-offentlig handling

Årsboksnummer: HFD:2017:138
Givet: 30.8.2017
Liggarnummer: 4124
Diarienummer: 3910/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:138

Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Migrationsverket hade motiverat sitt beslut med motstridigheter i A:s och hans fars berättelser i asylintervjuerna gällande bland annat på vilka ställen familjen bott i sitt hemland. Motstridigheterna ansågs minska berättelsernas trovärdighet. A hade inte getts tillfälle att bekanta sig med protokollet från faderns asylintervju innan ärendet avgjordes och han hade inte beretts tillfälle att motivera berättelserna och skiljaktigheterna i dem. Det hade inte funnits något hinder att ge uppgifter ur protokollet eftersom fadern hade gett sin tillåtelse till att de användes i samband med att hans familjemedlemmars asylansökningar avgjordes.

Förvaltningsdomstolen ansåg i sitt beslut gällande A:s besvär att det inte fanns skäl att upphäva Migrationsverkets beslut på grund av ett eventuellt fel i hörandet med beaktande av hänvisningarna till A:s fars berättelse i motiveringarna till Migrationsverkets beslut gällande A:s ansökan samt att A haft möjlighet att uttala sig om dessa i sina besvär till förvaltningsdomstolen. Enligt de uppgifter som framgick ur handlingarna hade A inte till någon del fått del av protokollet från faderns asylintervju ens efter asylförfarandet eller då ärendet behandlades i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen hade i sin bedömning av ärendet hänvisat till faderns berättelse och ansett att A:s hemort i enlighet med faderns berättelse var Najafia och inte Bagdad.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på ovan nämnda grunder att A inte hade hörts om sin fars asylintervjuprotokoll trots att uppgifter som erhållits ur nämnda handling hade haft betydelse för utgången av hans asylansökan. Eftersom uppgifterna om A:s hemort kan ha väsentlig betydelse vid bedömningen av hans behov av internationellt skydd var felet i A:s hörande till sin natur inte sådant att förvaltningsdomstolen hade kunnat avgöra ärendet utan att återvisa det till Migrationsverket för ny behandling.

Förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut upphävdes och återvisades till Migrationsverket för ny behandling.

Finlands grundlag 21 § 2 mom.

Utlänningslagen 4 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 34 § 1 mom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 §

 
Publicerad 30.8.2017  Uppdaterad 31.8.2017