HFD:2017:141

Kollektivtrafik – Trafik på marknadsvillkor – Linjebaserad trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Definiering av servicenivån – Allmän regel – Statlig stöd – Begränsning av konkurrensen

Årsboksnummer: HFD:2017:141
Givet: 4.9.2017
Liggarnummer: 4199
Diarienummer: 1844/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:141

Då övergångsperioden för transportörsavtalen gick mot sitt slut skulle stadsregionens kollektivtrafiknämnd välja hur kollektivtrafiken skulle organiseras. Prövningen gällde frågan om den trafikservice på marknadsvillkor som företagets partiella ansökan om tillstånd för linjebaserad trafik innehöll till sin mängd, kvalitet och övriga egenskaper var tillräcklig eller om det var motiverat att tillämpa trafikavtalsförordningen för att säkerställa sådana tjänster som är tätare, säkrare, av bättre kvalitet eller billigare.

De olika alternativen för organisering av trafiken skulle bedömas i första hand enligt allmänhetens behov och i förhållande till de av kollektivtrafiknämnden godkända definitionen på servicenivån och dess utvecklingsmål. I jämförelse med företagets trafik på marknadsvillkor möjliggjorde trafik enligt trafikavtalsförordningen på samma kostnadsnivå tätare turer och en högre servicenivå. I en modell enligt trafikavtalsförordningen var det enklare att rikta en eventuell tilläggsfinansiering, möjligt att exaktare bedöma trafikkostnaderna och lättare att ändra trafikutbudet. Modellen möjliggjorde också bättre än modellen enligt marknadsvillkor ett enhetligt biljett- och tariffsystem för hela stadsregionen.

De av företaget föreslagna understödda regionbiljetterna för den ansökta linjebaserade trafiken var i egenskap av statligt stöd inte möjliga att godkänna, eftersom statsrådet inte hade gett en i trafikavtalsförordningen avsedd allmän stadga gällande ersättning för kostnader för en organisering av trafiken på marknadsvillkor. Företagets besvär avslogs.

Kollektivtrafiklagen 1 § 1mom., 3 §, 4 §, 12 § 3 mom., 14 § 2 och 4 mom.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (trafikavtalsförordningen) styckena 5 och 9 i ingressen samt art.1.1

Förvaltningslagen 31 § 1 mom.

 
Publicerad 4.9.2017  Uppdaterad 8.9.2017