HFD:2017:146

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Internprissättning – Koncern – Inhemskt moderbolag – Serviceavgift – Vinstpåslag – Kostnadsplusmetoden – Jämförbart bolag

Årsboksnummer: HFD:2017:146
Givet: 13.9.2017
Liggarnummer: 4381
Diarienummer: 243/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:146

A Abp hade för sina dotterbolag producerat tjänster som hänförde sig till leveranskedjorna, tjänster för administration av marknadsförings- och produktmärken samt personalförvaltningstjänster och adb-tjänster. De tjänster som A Abp hade tillhandahållit hade huvudsakligen handlat om koordinering och förenhetligande av koncernbolagens funktioner. A Abp:s omsättning hade bestått nästan enbart av serviceavgifter från försäljningen av dessa administrativa tjänster. Som serviceavgifter hade A Abp fakturerat ett belopp som motsvarade kostnaderna för produktion av tjänsterna utan vinstpåslag.

På basis av iakttagelser vid skattegranskning hade Skatteförvaltningen vid efterbeskattning och rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel ökat A Abp:s beskattningsbara inkomst med belopp motsvarande ett vinstpåslag om 7 procent. Beloppen hade fastställts på basis av en sökning bland jämförelseföretag i Bureau van Dijks databas Amadeus vilken gjorts i samband med skattegranskningen. Som jämförelseföretag hade man använt nio självständiga konsultbolag.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att för att A Abp:s serviceavgifter skulle vara marknadsmässiga, borde A Abp förutom att det debiterade bolagen i sin koncern på kostnader som motsvarade produktionen av tjänsterna även ha debiterat dem på ett vinstpåslag. Det marknadsmässiga vinstpåslaget på A Abp:s serviceavgifter borde dock inte ha bestämts utgående från nivån på vinster i utomstående jämförelseföretag, eftersom de tjänster som å ena sidan självständiga konsultföretag och å andra sidan moderbolag i koncerner tillhandahåller skiljer sig från varandra så att skillnaderna på ett betydande sätt påverkar vilka belopp man kommer till som vinstpåslag på den fria marknaden och det inte är möjligt att genom acceptabelt exakta korrigeringar eliminera skillnaderna. Det marknadsmässiga vinstpåslaget skulle i stället bestämmas utgående från den nytta som de administrativa tjänster som A Abp tillhandahöll hade kunnat medföra för koncernbolagen. Med beaktande av den utredning som man fått om karaktären av de administrativa tjänster som A Abp tillhandahöll, sänktes beloppen av de vinstpåslag som hade lagts till bolagets skattepliktiga inkomster så att de motsvarade ett vinstpåslag om tre procent. Skatteåren 2005–2007.

Lagen om beskattningsförfarande 31 § (1558/1995) och (1041/2006)

 
Publicerad 13.9.2017