HFD:2017:149

Gåvoskatt – Tidpunkt när skattskyldighet uppstår – Trust

Årsboksnummer: HFD:2017:149
Givet: 27.9.2017
Liggarnummer: 4752
Diarienummer: 3591/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:149

Sökanden A hade begärt att Skatteförvaltningen i ett förhandsavgörande skulle ta ställning till bland annat huruvida som tidpunkt när A genom ett sådant fång i form av gåva som avses i 1 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva skulle anses bli ägare och innehavare av tillgångar som överförts till en trust som A:s far B hade grundat på ön Jersey och till avkastningen av dessa tillgångar skulle betraktas tidpunkten när A faktiskt fick tillgångar ur trusten så att de kom i hans besittning.

Sökanden var den enda primära förmånstagaren i trusten. Trusten var inte ett självständigt och separat rättssubjekt på Jersey och inte heller ett separat skattesubjekt. Ett särdrag i arrangemanget var att trusten förutom en förvaltare också hade en beskyddare och kommitté. Till kommittén hörde enligt trustens stiftelseurkund A och A:s föräldrar, som ännu levde.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att vid tillämpning av finsk skattelagstiftning kunde de tillgångar som överförts till trusten inte betraktas som trustens eller förvaltarens tillgångar. Med hänsyn till trustarrangemanget och kommitténs sammansättning ansågs A dock inte vid tidpunkten för grundandet av trusten ha fått besittningen till gåvan på det sätt som avses i arvs- och gåvoskattelagen, utan detta skulle anses ske först när A fick faktisk besittning till tillgångarna i trusten. Om sökandens far skulle ha avlidit innan tillgångar ur trusten faktiskt överfördes till sökanden, hade kommitténs sammansättning och därmed även sökandens bestämmanderätt beträffande tillgångarna i trusten dock förändrats på ett avgörande sätt innan tillgångar faktiskt överfördes ur trusten. I en situation som denna var det inte längre möjligt att anse att A fick gåvan först när A faktiskt fick tillgångarna i sin besittning. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § 1 mom., 20 § 1 mom. och 39 a § 2 mom.

Jfr HFD 2013:51

i sin besittning.

 
Publicerad 27.9.2017