HFD:2017:155

Varumärke – Ond tro – Absolut registreringshinder – Talerätt – Behov av rättsskydd

Årsboksnummer: HFD:2017:155
Givet: 11.10.2017
Liggarnummer: 5001
Diarienummer: 2657/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:155

Att ett varumärke registrerats i ond tro utgjorde ett absolut registreringshinder i den bemärkelsen att en invändares rätt att åberopa sådan användning av ett likartat varumärke som skett innan registreringsansökningen lämnats in inte var beroende av huruvida det var invändaren själv eller någon annan som använt detta varumärke.

Varumärkeslagen 14 § 1 mom. (996/1983) punkt 7 (1715/1995)

RP 24/2016 rd

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar artikel 3.2 d

C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, ECLI:EU:C:2009:361

Jfr. HFD 2010:75

 
Publicerad 11.10.2017