HFD:2017:156

Offentlig upphandling – Utvidgning av besvär – Hierarkin mellan rättsinstanserna – Nya yrkanden genom vilken saken blir en annan – Avvisning utan prövning – Jämförelse av anbud

Årsboksnummer: HFD:2017:156
Givet: 12.10.2017
Liggarnummer: 5036
Diarienummer: 1225/3/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:156

Ett bolag hade i marknadsdomstolen yrkat gottgörelse med hänvisning till bland annat att jämförelsen av anbuden hade varit felaktig i fråga om två subkriterier bland jämförelsegrunderna.

Bolaget hade utvidgat sina besvär genom att först i sitt genmäle till den upphandlande enhetens förklaring i högsta förvaltningsdomstolen anföra att jämförelsen hade varit felaktig även i fråga om sex andra subkriterier bland jämförelsegrunderna.

De omständigheter som bolaget i högsta förvaltningsdomstolen hade anfört till stöd för sin uppfattning om att jämförelsen av anbuden hade varit felaktig var sådana att saken med anledning av dem skulle komma till avgörande i avsevärt större omfattning än vad den hade behandlats i marknadsdomstolen.

Saken avvisades utan prövning till den del som bolaget till stöd för sin uppfattning att jämförelsen av anbuden hade varit felaktig i högsta förvaltningsdomstolen hade anfört nya grunder, som bolaget inte hade anfört i marknadsdomstolen. Genom att dessa nya grunder anförts hade saken blivit en annan på det sätt som avses i 27 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsprocesslagen 27 § 2 mom.

 
Publicerad 12.10.2017