HFD:2017:157

Till närings-, trafik – och miljöcentralen (NTM-centralen) hade framställts en begäran om utlämnande av all korrespondens per post eller e-post mellan miljöministeriet och NTM-centralen samt mellan tjänstemän vid de nämnda myndigheterna, som hänförde sig till verksamheten och tillsynen av Talvivaara Sotkamo Ab eller Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Abp under tidsperioden 1.1.2011-23.1.2015. NTM-centralen lämnade ut det arkiverade (som förts in i NTM-centralens diarium) materialet till den som begärt handlingarna, men inte sådana e-postmeddelanden som inte hade diarieförts. NTM-centralen ansåg med hänvisning till 5 §:n 4 momentet i offentlighetslagen att handlingarna faller utanför lagens tillämpningsområde. Materialet som inte hade lämnats ut innefattade nästan 200 e-postmeddelanden. Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra frågan om huruvida handlingar som uppstått som ett resultat av kommunikation mellan tjänstemän som verkar vid skilda myndigheter utgjorde handlingar som upprättats för internt myndighetsarbete på det sätt som avses i 5 § 4 momentet i offentlighetslagen.

De icke-utlämnade e-postmeddelandena mellan vid skilda myndigheter men inom samma förvaltningsområde verkande tjänstemännen kunde karakteriseras mera som kommunikation mellan enskilda tjänstemän än kommunikation mellan myndigheter. Till innehåll och avsikt kunde meddelandena i huvudsak beskrivas som utbyte av åsikter och information. E-post hade en betydligt mera central roll som redskap för förhandlingsmässig kommunikation mellan myndigheterna och tjänstemännen än vid tidpunkten för offentlighetslagens ikraftträdande år 1999. När man dessutom beaktade att syftet med 5 § 4 momentet i offentlighetslagen är att trygga kommunikation och fritt åsiktsutbyte mellan tjänstemän ansågs de ifrågavarande e-postmeddelandena utgöra i nämnda lagrum avsedda handlingar som upprättats för internt myndighetsarbete. Efter att ha tagit del av e-postmeddelandena bedömde högsta förvaltningsdomstolen att de som helhet beaktat inte innehöll sådana uppgifter att de enligt arkivlagstiftningen skulle överföras till ett arkiv. Enligt 5 § 4 momentet i offentlighetslagen tillämpades därför nämnda lag inte på e-postmeddelandena som inte utlämnats.

Föredragandens avvikande mening.

Finlands grundlag 12 § 2 momentet

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 momentet, 3 §, 5 § 2 och 4 momenten, 9 § 1 momentet, 11 § och 17 § 1 momentet