HFD:2017:158

Varumärke – Risk för förväxling – Registreringshinder – Samtycke till registrering – Besvärstillstånd – Annat vägande skäl

Årsboksnummer: HFD:2017:158
Givet: 16.10.2017
Liggarnummer: 5086
Diarienummer: 289/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:158

Patent- och registerstyrelsen hade avslagit en ansökan om registrering av ett varumärke på grund av risk för förväxling. Marknadsdomstolen hade låtit bero vid slutet i Patent- och registerstyrelsens beslut med motiveringen att förväxlingsrisk förelåg i fråga om två av de mothållna registreringarna, varvid det inte fanns behov att yttra sig om att sökanden lämnat in ett registreringsmedgivande i fråga om den tredje mothållna registreringen. Sedan sökanden i högsta förvaltningsdomstolen lämnat in registreringsmedgivanden också i fråga om de två övriga mothållna registreringarna beviljade högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd på grund av annat vägande skäl, upphävde Patent- och registerstyrelsens och marknadsdomstolens beslut och återvisade ärendet till Patent- och registerstyrelsen för registrering av varumärket.

Varumärkeslagen 14 § 2 mom. (1715/1995)

Lagen om rättegång i marknadsdomstolen 7 kap. 2 § 1 och 3 mom.

Förvaltningsprocesslagen 13 § 2 mom.

 
Publicerad 16.10.2017