HFD:2017:161

Naturvårdslagen – Åkergroda – Tillstånd att avvika från skydd – Föröknings- och rastplats – Område för fritidsbostäder – Anläggning av kolonialträdgårdsområde – Habitatdirektivet – Tvingade orsak

Årsboksnummer: HFD:2017:161
Givet: 17.10.2017
Liggarnummer: 5125
Diarienummer: 4702/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:161

En kommun hade ansökt om att få avvika från skyddet för åkergrodan för att kunna anlägga ett område för fritidsbostäder av kolonialträdgårdstyp. Trots att anläggningen av ett sådant område i syfte att bevara kommunens livskraft i och för sig kunde anses vara till fördel för ett synnerligen viktigt allmänt intresse, fanns det inte för undantag från skyddet för åkergrodans förökningsplatser en tvingande orsak som hade ett allt överskuggande allmänintresse, vilket förutsätts i artikel 16.1.c i habitatdirektivet. Tillstånd att avvika från skyddet kunde således inte beviljas.

Naturvårdslagen 49 § 1 och 3 mom.

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) artikel 16.1

 
Publicerad 17.10.2017  Uppdaterad 18.10.2017