HFD:2017:166

Handlingsoffentlighet – Aktsamhetssekretess vid tillsyn – Övervakningssekretess – Arbetarskyddsinspektion – Inspektionsanmälan

Årsboksnummer: HFD:2017:166
Givet: 23.10.2017
Liggarnummer: 5313
Diarienummer: 2435/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:166

Till regionförvaltningsverket hade framställts en begäran om att få ta del av inspektionsanmälningar som regionförvaltningsverket skickat till arbetsgivare i februari-mars 2015 som hänförde sig till kommande arbetarskyddsinspektioner.

Om inspektionsanmälningarna hade lämnats ut till utomstående innan arbetarskyddsinspektionerna genomförts hade det kunnat leda till att det vid inspektionerna uppstår en felaktig bild av de verkliga förhållandena och verksamhetssätten på arbetsplatsen. Utlämnande av anmälningarna före genomförandet av inspektionerna hade även kunnat försämra förutsättningarna för samarbete gällande arbetarskyddet mellan arbetarskyddsmyndigheten, arbetsgivaren och arbetstagarna. Utlämnande av anmälningarna före inspektionerna genomförts skulle därmed ha äventyrat arbetarskyddsövervakningen eller dess syfte på det sätt som avses i 24 § 1 momentet 15 punkten i offentlighetslagen. Inspektionsanmälningarna skulle därför hållas hemliga tills det att arbetarskyddsinspektionerna genomförts. Efter att inspektionerna genomförts kan utlämning av anmälningarna inte längre anses äventyra arbetarskyddsövervakningen eller dess syfte.

Lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 momentet 15 punkten

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 23.10.2017