HFD:2017:168

Vattentjänster – Förvaltningstvång – Anslutningsskyldighet – Slutande av avtal – Behörighet

Årsboksnummer: HFD:2017:168
Givet: 26.10.2017
Liggarnummer: 5394
Diarienummer: 2121/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:168

Kommunens miljö- och byggnämnd hade med stöd av lagen om vattentjänster förpliktat ägarna till en fastighet att inom två månader från delfåendet av nämndens beslut sluta avtal om anslutning till vattenandelslagets ledningsnät. En kopia av avtalet skulle inom samma tid lämnas till nämnden. Vite hade förelagts för fullgörandet av skyldigheten.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt nämndens beslut på den grunden att nämnden enligt förvaltningsdomstolen inte hade behörighet att förplikta fastighetsägarna att sluta ett avtal.

I lagen om vattentjänster finns inga uttryckliga bestämmelser om att en fastighetsägare är skyldig att sluta avtal om anslutning till vattentjänstverkets ledningsnät. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fastighetsägarens skyldighet att enligt lagen om vattentjänster ansluta sin fastighet till vattentjänstverkets vattenledning och på motsvarande sätt spillvattenavlopp emellertid inte kunde genomföras om inte fastighetsägaren och vattentjänstverket först hade slutit ett avtal om anslutningen och dess detaljer. Avtalet skulle således betraktas som en nödvändig förutsättning för fullgörandet av skyldigheten. Bestämmelserna om slutandet av avtal och avtalets närmare innehåll finns i lagen om vattentjänster, men trots detta ska avtalet även med beaktande av lagens förarbeten anses ha karaktären av ett privaträttsligt avtal. Den i lagen om vattentjänster avsedda tillsynsmyndigheten har med stöd av lagen behörighet att ålägga en fastighetsägare att fullgöra sin anslutningsskyldighet. Eftersom fastighetsägarens lagstadgade anslutningsskyldighet i samtliga fall innebär skyldighet att sluta också ett privaträttsligt avtal om anslutning av fastigheten till vattentjänstverkets ledningsnät, kunde tillsynsmyndighetens beslut att ålägga fastighetsägaren att sluta ett sådant avtal med hänsyn till regleringen av saken i lagen om vattentjänster inte anses lagstridigt på den grunden att tillsynsmyndigheten inte skulle ha haft behörighet att fatta beslutet.

På ovan nämnda grunder upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om vattentjänster 10 och 29 §

Se på motsvarande sätt dnr 2118, 2120 och 2122-2124/1/16

 
Publicerad 26.10.2017