HFD:2017:169

Markanvändning och byggande – Gatuplan – Parkeringsområde för lastbilar – Anpassning till omgivningen enligt detaljplanen

Årsboksnummer: HFD:2017:169
Givet: 27.10.2017
Liggarnummer: 5448
Diarienummer: 3218/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:169

Kommunens nämnd för allmänna arbeten hade antagit en gatuplan, i vilken anvisats bland annat ett parkeringsområde för lastbilar. Parkeringsområdet bestod av två parallella, cirka 80 meter långa sträckor.

Den fråga som skulle avgöras var om gatuplanen i tillräcklig utsträckning grundade sig på detaljplanen, då man på ett område som i detaljplanen hade anvisats som gatuområde hade anvisat ovan nämnda parkeringsområde för lastbilar, samt huruvida den genom gatuplanen godkända gatan annars passade in i omgivningen enligt detaljplanen.

Eftersom huvudregeln är att parkeringsplatser anvisas på ett detaljplaneområde med en särskild planbeteckning, kunde parkeringsplatser och parkeringsområden genom gatuplan anvisas på ett gatuområde endast under den förutsättningen att parkeringsplatsernas och gatuområdenas inverkan på omgivningen var sådan att de passade in i omgivningen enligt detaljplanen och att det kunde anses motsvara detaljplanens syfte och målsättningar att anvisa parkeringsplatserna på gatuområdet.

Det i gatuplanen anvisade parkeringsområdet för lastbilar var i sin helhet beläget på ett område som i detaljplanen anvisats som gatuområde och på en plats som enligt en riktgivande beteckning i detaljplanen var gatans andra körbana. Enligt nämnden var det meningen att parkeringsområdet skulle användas endast tills ökade trafikmängder skulle komma att förutsätta att gatan fick sin andra körbana. I detaljplanen hade inte anvisats något separat parkeringsområde på gatuområdet.

Enligt detaljplanen var gatan en matargata för området och betjänade den interna trafiken inom en del av staden samt områdets förbindelser till huvudvägnätet. Det buller som användningen av gatuområdet medförde hade beaktats vid placeringen av byggnaderna längs gatuområdet så att byggnadernas gårdssida skulle vara skyddad för buller. Enligt detaljplanen skulle byggnadernas väggkonstruktioner vara ljudisolerade mot trafikbuller på en nivå av minst 30 dB(A).

Det område som enligt gatuplanen skulle vara parkeringsområde för lastbilar var avsett för allmänt bruk. De olägenheter som parkeringsområdet och användningen av det förorsakade den fastighet vars innehavare det ändringssökande bolaget var hade man försökt avvärja genom planteringar och bevarande av träd. Eftersom placeringen av parkeringsområdet på gatans andra körbana inte heller i fråga om sin inverkan på omgivningen väsentligen avvek från de verkningarna som skulle uppstå om gatuområdet användes på det sätt som man tänkt sig vid utarbetandet av detaljplanen, skulle gatan sådan den anvisades i gatuplanen anses på ett tillräckligt sätt grunda sig på detaljplanen, passa in i omgivningen enligt detaljplanen samt uppfylla kraven på funktion, säkerhet och trivsel. Placeringen av parkeringsområdet på gatans andra körbana kunde inte heller anses stå i strid med detaljplanens målsättningar, då trafikens behov enligt den framlagda utredningen inte i detta skede förutsatte anläggning av en gata med två körbanor.

Omröstning 4–1

Markanvändnings- och bygglagen 55 och 85 §

Markanvändnings- och byggförordningen 41 §

Se och jfr HFD 5.8.1999 liggare 1939

 
Publicerad 27.10.2017