HFD:2017:171

Renskötsellagen – Renbeteslag – Offentligrättslig förening – Renbeteslagets stämma – Förvaltningslag – Jäv – Jäva – Förfarande – Renarbete – Ekonomi

Årsboksnummer: HFD:2017:171
Givet: 9.11.2017
Liggarnummer: 5785
Diarienummer: 3662/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:171

Renbeteslagets stämma hade fattat beslut om hur de renarbetestimmar som överskred det i renbeteslagets budget fastslagna maximiantalet arbetstimmar skulle ersättas. Enligt stämman var de delägare som hade deltagit i dessa renarbeten jäviga, och kunde inte delta i ärendets behandling.

Ett renbeteslag är en i 2 § 3 mom. i förvaltningslagen avsedd offentligrättslig förening.Förvaltningslagen tillämpas på ett renbeteslag endast då det sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Beslut om ersättning för utfört renarbete hörde till föreningens sedvanliga ekonomiskötsel och skulle dörför jämföras med beslutsfattande i ett civilrättsligt samfund. Förvaltningslagens stadganden om tjänstemannajäv var inte tillämpliga på ett sådant beslut. Renbeteslagets stämmas beslut hade tillkommit i fel ordning eftersom en del av delägarna med hänvisning till jäv hade hindrats att delta i beslutsfattandet.

Renskötsellagen 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 44 § 3 mom.

Förvaltningslagen 2 § 3 mom.

 
Publicerad 9.11.2017