HFD:2017:174

Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Parkeringsplats – Användningsändamål – Behov av undantag – Generalplan – Absolut bygginskränkning – Bygginskränkning på strandområde

Årsboksnummer: HFD:2017:174
Givet: 15.11.2017
Liggarnummer: 5887
Diarienummer: 2680/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:174

Sökanden önskade i anslutning till en dansplats bygga en parkeringsplats för 220 bilar. Parkeringsplatsen skulle huvudsakligen komma att ligga på ett område som i en delgeneralplan hade anvisats som M-område och cirka 50 meter från strandlinjen till en älv. Enligt en bestämmelse i generalplanen fick på området uppföras byggnader som betjänade jord- och skogsbruket. Innan åtgärdstillstånd beviljades behövdes undantag från den bygginskränkning som enligt 43 § 2 mom. i markanvändnings- och byggplanen följde av ovan nämnda bestämmelse i generalplanen. Dessutom behövdes undantag från den bygginskränkning om vilken bestäms i 72 § i markanvändnings- och byggplanen. Eftersom undantagsbeslut inte hade funnits när projektet beviljats åtgärdstillstånd, upphävdes beslutet om att bevilja åtgärdstillstånd och ansökan avslogs.

Markanvändnings- och bygglagen 43 § 2 mom., 72 § 1 mom., 136 § 1 mom. 5 punkten och 138 § 1 mom.

Se HFD 2003:2

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

 
Publicerad 15.11.2017