HFD:2017:177

Gruvdrift – Gruvlagen – Avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder vid gruvdrift – Övergångsbestämmelser – Bestämmelser som är behövliga för tryggande av allmän och enskild fördel – Säkerhet – Skyldighet att ställa säkerhet

Årsboksnummer: HFD:2017:177
Givet: 22.11.2017
Liggarnummer: 6028
Diarienummer: 1217/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:177

Det gällde att avgöra om gruvmyndigheten, det vill säga Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES), när myndigheten med stöd av övergångsbestämmelsen i 181 § 4 mom. i gruvlagen meddelade innehavaren av gruvrätt bestämmelser som behövdes med tanke på allmänna och enskilda intressen samtidigt skulle bestämma att för avslutande av gruvdriften skulle ställas en säkerhet som avses i 108 §.

I motsats till vad som föreskrivs i 107 § i gruvlagen om ställande av säkerhet för malmletning och guldvaskning, är ordalydelsen i 108 §, som gäller avslutande av gruvdriften, absolut när det gäller ställande av säkerhet. Detsamma gäller ordalydelsen i 181 § 4 mom. i gruvlagen. Även förarbetena till gruvlagen gav stöd för tolkningen att skyldigheten att ställa säkerhet är avsedd att vara absolut. Den allmänna bestämmelsen i 52 § 3 mom. i gruvlagen om att gruvtillståndet ska innehålla behövliga bestämmelser för att trygga allmänna och enskilda intressen kunde inte heller tolkas så att det skulle bli beroende av gruvmyndighetens prövning om den skulle bestämma att säkerhet ska ställas eller inte. Vilken soliditet innehavaren av gruvrätten hade saknade också betydelse för bedömningen av frågan om meddelande av skyldighet att ställa säkerhet enligt 108 § i gruvlagen.

Tukes skulle därför bestämma att för gruvdriftens avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder skulle ställas en säkerhet som enligt bedömningsgrunderna i 108 § var tillräcklig till sin art och omfattning, samtidigt som Tukes meddelade de bestämmelser för utmålet som behövdes för att trygga allmänna och enskilda intressen.

Gruvlagen 52 § 3 mom. 6 punkten, 107 §, 108 §, 109 §, 110 §, 143 §, 144 § 1 mom., 150 § och 181 § 4 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Kari Tornikoski. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 22.11.2017