HFD:2017:178

Beskattning av personlig inkomst – Förhandsavgörande – Egentlig arbetsplats – Sekundär arbetsplats – Arbetsgivarens verksamhetsställe – Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen – Hem – Distansarbete

Årsboksnummer: HFD:2017:178
Givet: 22.11.2017
Liggarnummer: 6039
Diarienummer: 4194/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:178

A arbetade som chef för en resultatenhet inom B Ab, ett företag med verksamhetsställen i städerna C och D. Förutom att A arbetade på dessa platser, utförde han också distansarbete i sitt hem i staden E. A hade rätt att arbeta hemifrån två dagar i veckan.

Efter en ändring i A:s befattningsbeskrivning hade A för avsikt att i fortsättningen arbeta huvudsakligen hemifrån och besöka B Ab:s verksamhetsställe i staden C högst en dag i veckan. B Ab hade inte ställt som villkor att A skulle besöka företagets verksamhetsställen. På B Ab:s verksamhetsställe i staden C fanns inte någon för A avsedd plats där det var meningen att han skulle utföra arbete eller förvara sina saker.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att när inkomstskattelagen stiftades hade utgångspunkten varit att en arbetstagares arbetsplats finns där arbetsgivaren har sitt verksamhetsställe. Trots att inkomstskattelagens bestämmelser om egentlig arbetsplats senare hade ändrats, hade ändringarna i lagen inte medfört någon förändring av denna utgångspunkt annat än i det avseendet att en arbetstagare kan ha bara en enda egentlig arbetsplats, som finns där arbetsgivaren har ett verksamhetsställe. Eftersom A i fortsättningen varje vecka skulle komma att arbeta på sin arbetsgivares verksamhetsställe i staden C, skulle detta verksamhetsställe betraktas som hans egentliga arbetsplats och resorna mellan A:s hem och detta verksamhetsställe som resor mellan A:s bostad och A:s egentliga arbetsplats. Förhandsavgörande för skatteåren 2015 och 2016.

Omröstning 2+2-1.

Inkomstskattelagen 71 § 1 mom. (1170/1998), 72 § (1227/2005) 1 och 4 mom., 72 a § (1227/2005) 1 mom. och 72 b § (946/2008) 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Anu Punavaara.

 
Publicerad 22.11.2017