HFD:2017:179

Offentlig upphandling – Förhandlat förfarande – Besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av besvär över beslut under upphandlingsförfarandet – Ändringssökande som inte anfört besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av de slutliga upphandlingsbesluten – Behov av rättsskydd – Inget avgörande i sakfrågan

Årsboksnummer: HFD:2017:179
Givet: 23.11.2017
Liggarnummer: 6059
Diarienummer: 2342/3/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:179

A:s besvär i högsta förvaltningsdomstolen gällde marknadsdomstolens beslut 18.6.2015 att avslå A:s besvär över beslut som de upphandlande enheterna i ärendet hade fattat under upphandlingsförfarandet. Innan besvären avgjorts i högsta förvaltningsdomstolen hade A hos marknadsdomstolen anfört besvär även över de upphandlingsbeslut som senare fattats i upphandlingsförfarandet och genom vilka B tilldelats leveransen. Marknadsdomstolen avslog 21.3.2016 A:s besvär över upphandlingsbesluten. A överklagade inte detta beslut av marknadsdomstolen hos högsta förvaltningsdomstolen.

Eftersom A inte hade sökt ändring i marknadsdomstolens beslut att 21.3.2016 avslå A:s besvär över det slutliga beslutet att utse B till leverantör av det system som upphandlingen gällde, fanns det inte längre förutsättningar att till någon del ta ställning till A:s yrkanden, vilka gällde ett tidigare skede av upphandlingsförfarandet.

Sedan marknadsdomstolen 21.3.2016 genom ett avgörande som vunnit laga kraft hade avgjort frågan om utgången i upphandlingsförfarandet stämde överens med rättsreglerna om offentlig upphandling, var det inte heller möjligt att besluta om sådana påföljder som avses i 94 § 1 mom. i lagen om offentlig upphandling.

Sedan den sak som det var frågan om i upphandlingsförfarandet slutgiltigt hade avgjorts genom marknadsdomstolens beslut 21.3.2016, hade A inte längre något behov av rättsskydd i saken och således inte heller behov att få ett avgörande av högsta förvaltningsdomstolen med anledning av sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen eller de i besvären framförda yrkandena. A:s besvär avskrevs till den del som marknadsdomstolen hade avgjort huvudsaken.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007 jämte senare ändringar) 86 § och 94 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Hannamaria Nurminen.

 
Publicerad 23.11.2017