HFD:2017:181

Gruvdrift – Gruvlagen – Överföring av ansökan – Överföring av tillstånd – Överklagbarhet – Besvärsrätt – Förening – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Årsboksnummer: HFD:2017:181
Givet: 27.11.2017
Liggarnummer: 6136
Diarienummer: 261/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:181

Enligt 73 § i gruvlagen kan beslut om överföring av tillstånd avse endast malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd som redan är i kraft. I ansökningsskedet var det inte möjligt att fatta ett sådant beslut som avses i paragrafen. Tukes beslut om överföring av vissa ansökningar om gruvtillstånd respektive malmletningstillstånd hade således inte några bindande rättsverkningar. Huruvida det företag på vilket ansökningarna överförts kunde beviljas tillstånden i fråga skulle komma att avgöras senare, när beslut fattades med anledning av ansökningarna. Tukes beslut var inte ett sådant med stöd av gruvlagen fattat beslut av gruvmyndigheten i vilket ändring kunde sökas enligt 162 § 1 mom. i samma lag.

Ett beslut om överföring av tillstånd är inte ett av de beslut som avses i specialbestämmelsen om besvärsrätt i 165 § i gruvlagen. Följaktligen var det bestämmelserna i 162 § 1 mom. i gruvlagen och 6 § i förvaltningsprocesslagen som reglerade rätten att anföra besvär över Tukes beslut i ett ärende som gäller överföring av vissa gruvrätter och ett malmletningstillstånd.

Vid bedömningen av om besvärsrätt förelåg skulle hänsyn tas till ändamålet med överföringen av tillståndet och vilka omständigheter som enligt 73 § i gruvlagen förutsattes för att överföring skulle kunna ske. Tukes beslut om överföring av gruvrätter och ett malmletningstillstånd hade överklagats av en förening, som enligt sina stadgar hade ett sådant ändamål att det varken av föreningens ändamål eller av andra i ärendet framkomna omständigheter följde att föreningen skulle ha haft besvärsrätt enligt 6 § 1 mom. i gruvlagen. De personer som varit föreningens medparter i ärendet hade inte anfört att de skulle ha varit ägare till fastigheter på områden som omfattades av de ifrågavarande utmålen eller malmletningstillståndet och i ärendet framgick inte heller annars sådana omständigheter att dessa personer skulle ha haft besvärsrätt enligt 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolen skulle, såsom den gjort, avvisa föreningens och dess medparters besvär över Tukes beslut utan att pröva dem i sak, varken i fråga om överföringen av ansökningar eller överföringen av tillstånd.

Gruvlagen 73 § 1–3 mom., 162 § 1 mom. och 165 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 27.11.2017