HFD:2017:182

Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens Undantagslov – Dispens Undantag från fredning av varg – Jakt i stamvårdande syfte

Årsboksnummer: HFD:2017:182
Givet: 28.11.2017
Liggarnummer: 6177
Diarienummer: 743/1/16 och 744/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:182

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande gällde om de i 41 a § i jaktlagen och 16 art. i habitatdirektivet stadgade förutsättningarna för dispens undantagslov gällande fredande av varg hade uppfyllts i ett fall där sammanlagt sju vargar fått fällas i Norra Savolax med två enskilda dispensbeslut undantagslov.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att till unionens domstol framföra följande begäran om förhandsavgörande i enlighet med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF):

1. Kan regionala undantagslov för jakt beviljas i stamvårdande syfte på ansökan av enskilda jägare i enlighet med artikel 16.1e i habitatdirektivet, med beaktande av artikelns ordalydelse?

Har det, att prövningen gällande undantagsloven grundar sig på den riksomfattande förvaltningsplanen och den största tillåtna bytesmängd som stadgas i förordning, inom vars gränser undantagslov årligen kan beviljas på en medlemsstats område, betydelse i ärendet?

Kan man i prövningen beakta även andra frågor som syftet att förhindra hundskador och öka den allmänna trygghetskänslan?

2. Kan beviljandet av undantagslov för i första frågan avsettdd jakt i stamvårdande syfte motiveras med att det inte finns någon i 16.1 art. i habitatdirektivet avsedd annan lämplig lösning för att förhindra tjuvjakt?

- Kan man i så fall beakta de praktiska svårigheterna med att övervaka tjuvjakt?

- Har syftet att förhindra hundskador och öka den allmänna trygghetskänslan eventuellt betydelse vid bedömningen av en annan lämplig lösning?

3. Hur ska förutsättningen gällande en gynnsam bevarandestatus i enlighet med art. 16.1. i habitatdirektivet bedömas i samband med beviljandet av regionala undantagslov?

- Ska artens bevarandestatus bedömas både regionalt och riksomfattande eller på ett ännu vidare utbredningsområde för arten i fråga?

- Är det möjligt att förutsättningarna för undantagslov enligt art. 16.1 i habitatdirektivet uppfylls trots att artens bevarandestatus inte kan bedömas att vara gynnsam på det sätt som avses i direktivet?

- Om svaret på föregående fråga är jakande, i vilka situationer kunde detta vara fallet?

Jaktlagen (615/1993) 37 § 3 mom., 41 § 1 mom., 41 a § 1 och 3 mom.

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) 4 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2015–2016 (1335/2016) 1 §

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) art. 12, art. 16 samt bilaga 4 a

 
Publicerad 28.11.2017