HFD:2017:183

Överlåtelseskatt – Fastighet – Uppskjutande (suspensivt) villkor – Underlåtelse att söka lagfart – Hävning av köp – Återbäring av dröjsmålsförhöjning

Årsboksnummer: HFD:2017:183
Givet: 1.12.2017
Liggarnummer: 6227
Diarienummer: 63/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:183

A hade 4.2.2014 köpt en fastighet för ett under bildning varande bolag. Skatteförvaltningen hade 11.3.2015 debiterat A på överlåtelseskatt och dröjsmålsförhöjning på den grunden att A inte hade sökt lagfart på sitt fång eller betalat överlåtelseskatt. Med stöd av ett villkor i köpebrevet hade köpet hävts 29.12.2015, eftersom bygglov inte hade beviljats. Enligt villkoren i köpebrevet hade ägande- och besittningsrätten till fastigheten inte övergått på A förrän köpet hävdes. A hade ansökt om återbäring av överlåtelseskatten och dröjsmålsförhöjningen. Skatteförvaltningen hade avslagit A:s ansökan till den del som den gällde dröjsmålsförhöjningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att enligt det suspensiva villkoret i fastighetsköpebrevet hade äganderätten till fastigheten inte till någon del övergått på A förrän köpet hävdes. Följaktligen hade det inte skett någon sådan överlåtelse av äganderätten till fastigheten som medför skyldighet att betala överlåtelseskatt enligt 4 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt. Trots att dröjsmålsförhöjningen grundade sig på underlåtelse att söka lagfart, var det ändå frågan om en förhöjning som hänförde sig till överlåtelseskatten. När det efter debiteringsbeslutet hade visat sig att någon överlåtelseskattepliktig överlåtelse av äganderätten till fastigheten inte alls hade skett och att det således inte fanns någon grund för den överlåtelseskatt som Skatteförvaltningen debiterat, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det i denna situation inte fanns någon grund för dröjsmålsförhöjningen heller. A hade således rätt att få den utan grund betalade dröjsmålsskatten återburen.

Lagen om överlåtelseskatt 4 § 1 mom. och 40 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

 
Publicerad 1.12.2017