HFD:2017:186

Rättegångsavgift – Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande – Återbrytande – Felparkeringsavgift – Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring

Årsboksnummer: HFD:2017:186
Givet: 8.12.2017
Liggarnummer: 6322
Diarienummer: 4432/2/16 och 4783/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:186

Parkeringsövervakningen hade påfört A en felparkeringsavgift för överskridande av den tillåtna parkeringstiden. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A genom att överskrida den tillåtna parkeringstiden inte hade gjort sig skyldig till trafikförseelse. Förvaltningsdomstolens och parkeringsövervakningens beslut upphävdes på besvär av A.

Med förvaltningsdomstolens beslut hade A påförts en rättegångsavgift om 250 euro. Föredraganden som hade beslutat om rättegångsavgiften hade förkastat A:s begäran om omprövning av rättgångsavgiften och beslutet hade vunnit laga kraft.

Enligt 9 § 1 momentet 3 punkten i lagen om domstolsavgifter tas en rättegångsavgift inte ut om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för den ändringssökande. I lagen om domstolsavgifter fanns inte någon bestämmelse enligt vilken förvaltningsdomstolens beslut att ta ut en rättegångsavgift kan undanröjas i det fall att högsta förvaltningsdomstolen ändrar förvaltningsdomstolens och förvaltningsmyndighetens beslut till förmån för den ändringssökande.

Med beaktande av att rättegångsavgiften är 250 euro till beloppet och felparkeringsavgiften som var föremål för rättegången är 60 euro till beloppet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det var oskäligt att A skulle förbli skyldig att betala rättegångsavgiften som påförts med förvaltningsdomstolens beslut. Det fanns synnerligen vägande skäl att slopa rättegångsavgiften. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför det rätt att på eget initiativ återbryta förvaltningsdomstolens föredragandes beslut gällande begäran om omprövning av rättegångsavgiften samt slopa rättegångsavgiften som påförts A.

Förvaltningsprocesslagen 64 § 1 mom.

Vägtrafiklagen 28 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Kari Nieminen.

 
Publicerad 8.12.2017