HFD:2017:193

Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Sjuktransport – Vidareförsäljning av sjuktransporttjänster såsom del av sammanhängande tjänster

Årsboksnummer: HFD:2017:193
Givet: 19.12.2017
Liggarnummer: 6538
Diarienummer: 48/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:193

A Ab ingick avtal om icke-brådskande sjuktransporter med sina kunder, som var enheter inom hälso- och sjukvården. Sjuktransporterna utfördes av A Ab:s underleverantörer. Dessa var privata sjuktransportföretag, som verkade med stöd av tillstånd som de beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). A Ab hade hand om koordineringen av sjuktransporterna, vilket innebar bland annat mottagning av beställningar, övergripande planering, tillsyn och utvecklande av verksamheten, verksamhetsanvisningar, fakturering och rapportering. Underleverantörerna debiterade A Ab för sjuktransporttjänsterna, varefter A Ab debiterade sina kunder för dessa tjänster som en del av totalfaktureringen för de tjänster som A Ab tillhandahöll. A Ab hade inte ett sådant tillstånd som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård. Den fråga som skulle avgöras var om A Ab skulle betala mervärdesskatt för den helhet av sammanhängande tjänster för vilken A Ab debiterade verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om det enligt 36 § 1 punkten i mervärdesskattelagen inte är ett villkor för befrielse från skatt att verksamhetsutövaren har ett tillstånd som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård, kan sjuktransportverksamhet inte lagligen utövas utan ett sådant tillstånd. Trots att det i artikel 132.1 p i mervärdesskattedirektivet föreskrivs att befrielse från skatt förutsätter att transporterna utförs av organ med vederbörligt tillstånd, saknade denna skillnad i ordalydelsen mellan bestämmelserna i mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet följaktligen betydelse för tillämpningen av lagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att i artikel 132.1 p i mervärdesskattedirektivet definieras sjuktransporttjänster som är befriade från skatt genom beskrivning av innehållet i tjänsterna och genom att det förutsätts att verksamhetsutövaren är ett organ med vederbörligt tillstånd. Däremot föreskrivs i mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet inte att hälso- och sjukvårdstjänster ska befrias från skatt endast när det är verksamhetsutövaren som säljer tjänsterna. Något sådant villkor kunde inte heller härledas ur syftet med att tjänster som dessa är befriade från skatt. Den neutralitetsprincip som tillämpas i mervärdesbeskattningen ansågs förutsätta att bestämmelserna tolkades så att skatt inte ska betalas för vidareförsäljning av sjuktransporttjänster som är befriade från skatt. De åtgärder som A Ab vidtog för att ordna sjuktransporterna var en del av de sammanhängande tjänster som bolaget tillhandhöll och de arvoden som det debiterade för åtgärderna skulle betraktas som en del av det vederlag som debiterades för sjuktransporttjänsterna. Följaktligen skulle A Ab inte betala mervärdesskatt för vidareförsäljningen av dessa sammanhängande tjänster.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande för tiden 24.2.2016–31.12.2017.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 34 § 1 mom., 35 § och 36 § 1 punkten

Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 2 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom. samt 4 §

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 2.1 a och 2.1 c samt artikel 132.1 b, 132 1 c och 132.1 p

Ärendet har avgjorts av Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

 
Publicerad 19.12.2017