HFD:2017:194

Skatt på försäkringspremier – Skattegrunden – Trafiksäkerhetsavgift

Årsboksnummer: HFD:2017:194
Givet: 19.12.2017
Liggarnummer: 6540
Diarienummer: 1036/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:194

Det gällde att avgöra om trafikförsäkringsbolaget A Ab i skattegrunden för skatt på försäkringspremier skulle inräkna den trafiksäkerhetsavgift som bolaget tog ut av försäkringstagarna för att täcka den trafiksäkerhetsavgift om vilken föreskrivs i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016), som trädde i kraft 1.1.2017.

I 2 § 1 mom. i lagen om trafikförsäkringsavgift föreskrivs att avgiftsskyldiga enligt denna lag är försäkringsbolag som bedriver i trafikförsäkringslagen avsedd trafikförsäkringsverksamhet i Finland. Eftersom det var A Ab som var avgiftsskyldig, kunde det inte anses att A Ab tog ut trafikförsäkringsavgiften i försäkringstagarens namn och för försäkringstagarens räkning, varför det inte för A Ab var frågan om en så kallad genomgångspost, utan om en lagstadgad kostnad som bolaget hade för sin utövning av trafikförsäkringsverksamhet. När A Ab såsom en del av trafikförsäkringspremien debiterade försäkringstagaren på trafiksäkerhetsavgiften, skulle A Ab betala försäkringspremieskatt även på den del av premien som motsvarade den trafikförsäkringsavgift som bolaget tog ut av försäkringstagaren.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande för tiden 1.1–31.12.2017.

Lagen om skatt på vissa försäkringspremier 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 3 §

Lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 1 §, 2 § 1mom., 3 § och 4 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

 
Publicerad 19.12.2017