HFD:2017:196

Kommunalärende – Fullmäktiges sammanträde – Offentligt sammanträde – Tjänsteinnehavarens jäv – Närvaro

Årsboksnummer: HFD:2017:196
Givet: 19.12.2017
Liggarnummer: 6563
Diarienummer: 206/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:196

Arrangemangen som gällde kommunens fullmäktigesal var bristfälliga i det avseendet att platserna som var avsedda för publik inte var avskilda från de platser som var avsedda för sektorcheferna som deltog i sammanträdena i tjänsten. På grund av detta hade direktören för tekniksektorn inte en möjlighet att inta en plats som skulle ha varit klart markerad enbart för publik. Han hade satt sig på en plats som var avsedd även för publik. Han hade inte på något sätt deltagit i ärendets behandling vid fullmäktiges sammanträde.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att direktören för tekniksektorn inte varit närvarande vid fullmäktiges sammanträde på ett i 27 § 1 momentet i förvaltningslagen förbjudet sätt, utan han skulle anses ha följt med ärendets behandling i fullmäktige som en medlem av publiken, trots att direktören för tekniksektorn enligt en anteckning på framsidan av protokollet från fullmäktiges sammanträde hade antecknats som närvarande. Förvaltningsdomstolens beslut med vilket fullmäktiges beslut hade upphävts på den grunden att det uppstått i oriktig ordning upphävdes och de besvär som anförts i förvaltningsdomstolen över fullmäktiges beslut avvisades.

Kommunallagen (365/1995) 52 § (1034/2003) 1 och 2 mom. 57 § (622/1999) 1 mom. samt 90 § 2 mom.

Förvaltningslagen 27 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Riitta Kreula.

 
Publicerad 19.12.2017