HFD:2017:198

Lagen om samfälligheter – Samfällt område – Samfällt vattenområde – Två samfällda områden – Konstituerat delägarlag – Ett delägarlags stadgar – Fastställande av stadgar – Övergångsbestämmelse

Årsboksnummer: HFD:2017:198
Givet: 20.12.2017
Liggarnummer: 6592
Diarienummer: 2003/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:198

Regionförvaltningsverket hade avslagit ett delägarlags ansökan om fastställande av gemensamma stadgar för två separata samfällda områden, som delägarlaget hade förvaltat med stöd av ett år 1972 fastställt reglemente. Förvaltningsdomstolen hade på besvär av delägarlaget och med stöd av övergångsbestämmelsen i 36 § i lagen om samfälligheter upphävt regionförvaltningsverkets beslut och återvisat ärendet till regionförvaltningsverket för ny handläggning.

Syftet med övergångsbestämmelsen i 36 § i lagen om samfälligheter hade varit att göra det möjligt för delägarlag som konstituerat sig innan lagen om samfälligheter hade trätt i kraft att fortsätta sin förvaltning i enlighet med sina tidigare reglementen. Med stöd av övergångsbestämmelsen hade delägarlagen kunnat följa sina tidigare reglementen även om dessa inte till alla delar skulle ha motsvarat kraven i lagen om samfälligheter. Övergångsbestämmelsen innebar emellertid inte att ett delägarlag skulle ha haft rätt att få sådana nya stadgar fastställda som stod i strid med bestämmelserna i lagen om samfälligheter. Regionförvaltningsverket kunde inte med stöd av 18 § 3 mom. i lagen om samfälligheter fastställa nya stadgar som delägarlagen hade antagit efter att lagen om samfälligheter hade trätt i kraft om stadgarna inte stämde överens med bestämmelserna i lagen om samfälligheter.

Till den del som det var frågan om ett sådant samfällt vattenområde som avses i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om samfälligheter (686/2000), hade denna ikraftträdelsebestämmelse dessutom kommit i stället för 36 § i lagen om samfälligheter, som inte längre kunde bli tillämplig i fråga om ett sådant vattenområde.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och satte i kraft slutsatsen i regionförvaltningsverkets beslut.

Lagen om samfälligheter 3 § 1 mom., 18 § 3 mom. och 36 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Tuire Taina.

 
Publicerad 20.12.2017