HFD:2017:199

Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oförmåga att läsa och skriva – Intyg av lärare – Uppenbart felaktiga uppgifter

Årsboksnummer: HFD:2017:199
Givet: 27.12.2017
Liggarnummer: 6682
Diarienummer: 3916/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:199

Ändringssökanden hade åt Migrationsverket som utredning över att hon inte var läs- och skrivkunnig uppvisat ett av hennes lärare i finska utfärdat intyg om att hon var analfabet på sitt modersmål. Enligt intyget hade ändringssökanden gått tre i skola i sitt hemland. Ändringssökanden hade tidigare då han sökt asyl i Finland år 2008 själv skrivit sin asylansökan på sitt modersmål. Ändringssökanden hade dessutom i samband med sina familjemedlemmars uppehållstillståndsansökan uppgett sig ha gått tre i skola och kunna läsa och skriva.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den av ändringssökanden egenhändigt skrivna asylansökan och berättelsen i samband med uppehållstillståndsärendet entydigt visade att hon vid sin ankomst till Finland varit läs- och skrivkunnig. Således skulle det av ändringssökandens lärare i finska utfärdade intyget från år 2014 som ändringssökanden bifogat sin medborgarskapsansökan anses grunda sig på uppenbart felaktiga uppgifter gällande hennes kunskaper år 2008. Ändringssökanden hade inte kunnat förklara motstridigheten. Beslutet kunde inte till denna del grundas på nämnda intyg.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 b § 2 mom. och 3 mom.

Se och jmfr HFD 2017:3

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

 
Publicerad 27.12.2017