HFD:2017:200

Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oförmåga att läsa och skriva – Intyg av lärare

Årsboksnummer: HFD:2017:200
Givet: 27.12.2017
Liggarnummer: 6673
Diarienummer: 2550/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:200

Ändringssökanden hade åt Migrationsverket uppvisat ett av hans lärare i finska utfärdat intyg över att han inte var läs- och skrivkunnig och hade elementära språkkunskaper. Migrationsverket hade avvisat ansökan om medborgarskap för att det inte i ärendet hade framkommit sådana grunder som berättigade till avvikelse från språkkunskapskravet. Migrationsverket hade ansett att ändringssökanden inte visat att han aktivt försökt utveckla sina kunskaper i finska.

Enligt ordalydelsen i 18 b § 2 mom. i medborgarskapslagen är elementära språkkunskaper eller regelbundet deltagande i språkundervisning alternativa villkor för en person som inte är läs- och skrivkunnig. Enligt lagen förutsätts en sökande som hänvisar till sin oförmåga att läsa och skriva inte, förutom uppvisade elementära språkkunskaper, också uppvisa aktivt deltagande i språkundervisning. Ärendet ska prövas enligt lagens entydiga ordalydelse.

Migrationsverket borde som grund för sin prövning ha utgått från det intyg som sökandens egen lärare i finska hade utfärdat. På dessa grunder och med beaktande av de yrkanden och den utredning som tillställts högsta förvaltningsdomstolen upphävdes Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut och ärendet återvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 b § 2 mom.

Se även HFD 2017:3

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

 
Publicerad 27.12.2017