HFD:2017:202

Markanvändning och byggande – Ändring av detaljplan – Inverkan på stadsbilden – Jämbördigt bemötande – Ett planområdes omfattning – Utredningar

Årsboksnummer: HFD:2017:202
Givet: 29.12.2017
Liggarnummer: 6894
Diarienummer: 4445/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:202

Genom en detaljplaneändring som gällde en tomt för bostadshöghus hade tomten fått en avsevärt större byggrätt än tidigare.

Ändringen av detaljplanen hade överklagats på den grunden att jämbördigt bemötande av markägarna skulle förutsätta att byggrätten på de närliggande höghustomterna vid en senare planläggning skulle ökas på motsvarande sätt, vilket skulle innebära att den enhetliga stadsbilden skulle förstöras.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att för ökningen av byggrätten på den i stadens centrum belägna höghustomten fanns det grunder som hänförde sig till markanvändningen och utgick från strävan att göra stadsbebyggelsen tätare. Den tomt som planändringen gällde skilde sig från de andra tomterna i omgivningen i fråga om storlek, form och bebyggbarhet. I planen fanns detaljerade bestämmelser om höjden på taket och takfoten samt vilka material som fick användas på ytorna. Enligt observationerna vid syneförrättningen kunde den större byggrätt som genom detaljplanen anvisats för höghustomten realiseras utan att stadsbilden försämrades. Den princip om jämbördigt bemötande som ska iakttas vid planläggning förutsatte att markägarna inte försattes i olika ställning, om det inte med hänsyn till bestämmelserna om planens innehåll fanns grunder att göra det av skäl som hänförde sig till markanvändningen. Principen om jämbördigt bemötande förutsatte således inte att för tomterna i omgivningen anvisades en byggrätt av motsvarande storlek, utan endast att för dem anvisades den byggrätt som kunde anvisas med beaktande av deras egenskaper och med hänsyn bland till att kraven på innehållet i en detaljplan förutsätter att stadsbilden värnas. Detaljplanen var därför inte lagstridig på de grunder som anförts. Högsta förvaltningsdomstolen avslog de besvär som en kommunmedlem som överklagat planändringen hos förvaltningsdomstolen anfört vidare hos högsta förvaltningsdomstolen.

Markanvändnings- och bygglagen 54 §

Finlands grundlag 6 §

Jfr HFD 2008:71 och HFD 2017:31

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

 
Publicerad 29.12.2017