HFD:2018:1

Besvärsrätt – Luftfartslagen – Förvaltningsprocesslagen – Kommun – Invånarförening – Århuskonventionen – Trafikflygplats – Miljöskyddslagen – Bullerbekämpning – Direktivet om bullerkontroll – Bullerområde – Planering av markanvändningen

Årsboksnummer: HFD:2018:1
Givet: 5.1.2018
Liggarnummer: 29
Diarienummer: 4595/2/16 och 84/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:1

Det gällde att avgöra om kommunstyrelsen i Tusby och kommunens invånarförening hade rätt att anföra besvär över Trafiksäkerhetsverkets beslut att med stöd av luftfartslagen inte införa driftsrestriktioner av bullerskäl. I luftfartslagen finns inga särskilda bestämmelser om en kommunstyrelses eller invånarförenings besvärsrätt, varför frågan skulle avgöras genom tolkning av 6 § i förvaltningsprocesslagen. Enligt den traditionella och relativt snäva tolkningen av paragrafens 1 mom. skulle kommunstyrelsen och invånarföreningen inte ha haft besvärsrätt. När man dock beaktade den anknytning som det med stöd av luftfartslagen avgjorda ärendet hade till ett ärende som gällde i miljöskyddslagen föreskrivet miljötillstånd för trafikflygplatsen, samt den internationella utvecklingen och rättspraxis i fråga om föreningars besvärsrätt, flygbullrets inverkan på kommunens markanvändning och planläggning samt att de slutliga besluten om driftsrestriktioner av bullerskäl skulle fattas med stöd av luftfartslagen och inte miljöskyddslagen, tolkades Trafiksäkerhetsverkets beslut ha sådan inverkan på kommunens och invånarföreningens rätt, skyldighet och fördel att kommunen och föreningen ansågs ha besvärsrätt.

Luftfartslagen (1194/2009) 185 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Finlands grundlag 20 §

Se HFD 2015:12, se och jfr även HFD 2011:49 och HFD 2016:10

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Kari Tornikoski. Föredragande Irene Mäenpää.

 
Publicerad 5.1.2018