HFD:2018:3

Undervisning – Avgiftsfri skolmåltid – Kliniskt näringspreparat

Årsboksnummer: HFD:2018:3
Givet: 11.1.2018
Liggarnummer: 70
Diarienummer: 4004/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:3

Avdelningschefen för kommunens undervisningsväsende hade avslagit vårdnadshavarens ansökan om avgiftsfri skolmåltid åt ett barn med funktionsnedsättning vars näringsintag enbart bestod av ett kliniskt näringspreparat som tillfördes via en PEG-kateter. Förvaltningsdomstolen avslog vårdnadshavarens besvär över avdelningschefens beslut eftersom barnets måltider inte kunde förverkligas enligt rekommendationerna och anvisningarna för skolbespisningen och på grund av att ett kliniskt näringspreparat inte kunde anses utgöra en avgiftsfri skolmåltid på det sätt som avses i 31 §:n 2 momentet i lagen om grundläggande utbildning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att utbildningsanordnaren har enligt den starka huvudregel som grundar sig på den nämnda bestämmelsen i lagen om grundläggande utbildning en skyldighet att åt eleven ordna en sådan specialdiet som elevens hälsotillstånd eller funktionsnedsättning förutsätter. Denna utgångspunkt framgår även av förbudet mot diskriminering enligt 8 §:n 1 momentet i diskrimineringslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att i detta fall skulle den näring och de måltider som bestod av näringspreparatet likställas med övriga specialdieter som följs på grund av hälsoskäl. Av betydelse i ärendet som gällde undervisningsanordnarens skyldighet att ordna en avgiftsfri skolmåltid var inte huruvida eleven intog näringspreparatet oralt eller via en PEG-kateter och inte heller det huruvida eleven eller dennes föräldrar fick sjukförsäkringsersättning vid anskaffningen av näringspreparatet på apotek. De handikappförmåner eller stödformer som barnet eller föräldrarna fick var inte heller av betydelse.

Det beslut som avdelningschefen för kommunens undervisningsväsende fattat var således lagstridigt. På denna grund upphävdes förvaltningsdomstolens och avdelningschefens beslut och ärendet återvisades till avdelningschefen för ny prövning.

Finlands grundlag 16 § 1 mom.

Lagen om grundläggande utbildning 31 § 2 mom.

Diskrimineringslagen 8 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Riitta Kreula.

 
Publicerad 11.1.2018