HFD:2018:6

Helsingfors stad hade ändrat sättet att ordna personlig assistans så att vad gällde resor utanför huvudstadsregionen ersattes kostnaderna enligt den så kallade arbetsgivarmodellen. Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra på vilket sätt den personliga assistansen som beviljats åt den helt dövblinda A skulle ordnas gällande resor utanför huvudstadsregionen. A:s sätt att erhålla information, kommunicera och fungera grundade sig enbart på användningen av känselsinnet. Funktionsnedsättningen försvårade bland annat A:s möjligheter att utföra sådana uppgifter som krävdes av A i egenskap av arbetsgivare till den personliga assistenten. A hade själv uppgett sig vara oförmögen och ovillig att fungera som arbetsgivare till sin personliga assistent.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att på grund av hjälpbehovet som berodde på funktionsnedsättningen kunde A inte själv rimligen fungera som sin assistents arbetsgivare. Den omständigheten att A kunde ty sig till en ställföreträdande arbetsgivare för att fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare gav inte anledning till annan bedömning. Helsingfors stad hade därför inte kunnat avslå A:s ansökan om att ordna den personliga assistansen som köptjänst till den del det gällde hjälpbehovet utanför huvudstadsregionen.

Förvaltningsdomstolens och sektionens beslut upphävdes och ärendet återvisades till sektionen för ny prövning och beviljande av personlig assistans enligt köptjänstmodellen.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Anna Heikkilä.