HFD:2018:7

Utkomststöd – Återkrav av utkomststöd – Grunderna för återkrav – Villkor för återkrav – Återkrav från andel i dödsbo – Inbördes testamente – Nyttjande- och besittningsrätt till egendom

Årsboksnummer: HFD:2018:7
Givet: 15.1.2018
Liggarnummer: 89
Diarienummer: 4615/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:7

A:s morföräldrar B och C hade i ett år 2008 undertecknat inbördes testamente som sin yttersta vilja och testamente förordnat att då den ena maken avlidit får den efterlevande maken full nyttjande- och besittningsrätt till all egendom som ingår i dödsboet. Enligt testamentet skulle egendomen efter båda makars död delas jämt mellan deras dotter D och dennas dotter A, så att D har livslång besittningsrätt till all egendom.

Tjänsteinnehavaren i staden E hade i samband med beviljande av utkomststöd beslutat att utkomststödet återkrävs från A:s andel i den år 2013 avlidne C:s dödsbo. På ansökan av E:s nämnd hade förvaltningsdomstolen med sitt beslut år 2016 förpliktat A att betala tillbaka utkomststöd som hon hade fått under tiden 2015–2016.

A:s rätt till den egendom som hon enligt testamente fått efter C begränsas av änkans nyttjande- och besittningsrätt till all egendom i dödsboet. A får tillgång till en del av dödsboets tillgångar först efter att den efterlevande maken avlidit och även då belastas andelen av D:s livslånga besittningsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A vid tidpunkten för beviljandet av utkomststöd inte under dessa omständigheter hade sådan rätt till tillgångarna att utkomststöden hade kunnat återkrävas.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ansökan av nämnden i E gällande återkrav av utkomststöd avslogs.

Lagen om utkomststöd 19 §, 20 § 1 mom. 1 punkten, 21 § 1 mom. och 22 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Antti Pekkala och Maarit Lindroos. Föredragande Marja-Liisa Judström.

 
Publicerad 15.1.2018